1. Tada se sabraše svi Izraelci k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvoje kosti i tvojeg mesa.

2. Još prije, dok je Šaul bio kralj, ti si upravljao svim pokretima Izraela; Jahve, tvoj Bog, rekao ti je: 'Ti æeš pasti moj izraelski narod i ti æeš biti knez nad mojim narodom Izraelom.'"

3. Tako doðoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David s njima sklopi savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom, kako bijaše Jahve rekao Samuelu.

4. Onda je otišao David sa svim Izraelom na Jeruzalem, a to je Jebus, jer su ondje bili Jebusejci i živjeli su u onoj zemlji.

5. Ali su Jebusejci poruèili Davidu: "Neæeš uæi ovamo!" Ipak David osvoji Sionsku tvrðavu, to jest Davidov grad.

6. Jer je David rekao: "Tko prvi porazi Jebusejce, bit æe vrhovni vojvoda i knez." Prvi se popeo Sarvijin sin Joab i postao vojvoda.

7. Tada se David nastanio u toj tvrðavi; zato su je prozvali Davidovim gradom.

8. Sazidao je tada grad unaokolo, od Milona do ograde, a Joab je obnovio ostali dio grada.

9. David je postajao sve silniji, jer je Jahve nad vojskama bio s njim.

10. Evo vojvoda Davidovim junacima koji su junaèki radili uza nj za njegovo kraljevstvo sa svim Izraelom da ga po Jahvinoj rijeèi zakralje nad Izraelom.

11. Evo popisa Davidovih junaka: Hakmonijev sin Jašobam, glavar nad tridesetoricom; on je mahnuo svojim kopljem na tri stotine i pobio ih odjednom.

12. Za njim Dodonov sin Eleazar, Ahošanin, jedan izmeðu tri junaka.

13. On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad su se Filistejci skupili na boj, a ondje je bilo polje puno jeèma; kad je narod poèeo bježati ispred Filistejaca,

14. oni su stali usred toga polja i obranili ga pobivši Filistejce. Tako im Jahve dade veliku pobjedu.

15. Trojica su izmeðu tridesetorice jednom sišla do hridi k Davidu u Adulamsku peæinu kad su filistejske èete stajale u taboru u Refaimskoj dolini.

16. David je tada bio u svojoj kuli, a filistejska je posada tada bila u Betlehemu.

17. David uzdahnu: "O kad bi me tko napojio vodom iz betlehemskoga studenca što je kod vrata!"

18. Tada ta trojica prodriješe kroz filistejski tabor i, zahvativši vode iz betlehemskoga studenca što je kod vrata, donesoše je i dadoše Davidu. Ali je David ne htjede piti nego je proli kao ljevanicu Jahvi

19. govoreæi: "Ne dao mi moj Bog da to uèinim! Zar da pijem krv ovih ljudi? TÓa izlažuæi život pogibli donijeli su vode." I nije htio piti. To su, eto, uèinila ta tri junaka.

20. Abišaj, Joabov brat, bio je vojvoda nad tridesetoricom; on je vitlao kopljem na tri stotine, pobio ih i proslavio se meðu tridesetoricom.

21. Bio je meðu trojicom ugledniji od druge dvojice i bio im vojvoda, ali prve trojice nije dostigao.

22. Jojadin sin Benaja, junak iz Kabseela, bogat junaèkim djelima, ubio je dva sina Ariela iz Moaba; on je jednoga snježnog dana sišao i ubio lava usred jame.

23. Ubio je i nekog Egipæanina, èovjeka od pet lakata. Egipæanin je imao u ruci koplje kao tkalaèko vratilo, a on je izišao preda nj sa štapom i, istrgavši Egipæaninu koplje iz ruke, ubio ga njegovim kopljem.

24. To je uèinio Jojadin sin Benaja i proslavio se imenom meðu ona tri junaka.

25. Bio je najznamenitiji meðu tridesetoricom, ali one prve trojice nije dostigao. David ga postavi za zapovjednika svoje tjelesne straže.

26. Hrabri su junaci bili: Joabov brat Asahel, Dodonov sin Elhanan iz Betlehema,

27. Haroranin Šamot, Pelonjanin Heles;

28. Akešov sin Ira, Tekoanin, Abiezer Anatoæanin;

29. Sibkaj Hušaæanin, Ilaj Ahošanin;

30. Mahraj Netofaæanin, Baanin sin Heled, Netofaæanin;

31. Ribajev sin Itaj iz Gibeata sinova Benjaminovih, Benaja Piratonjanin;

32. Huraj iz Gaaških potoka, Abiel Arbaæanin;

33. Azmavet Bahurimljanin, Eljahba Šaalbonjanin.

34. Sinovi Hašema Gizonjanina: Sagejin sin Jonatan, Hararanin;

35. Sakarov sin Ahiam, Hararanin, Urov sin Elipal;

36. Hefer Mekeranin, Ahija Pelonjanin;

37. Hesro Karmelac, Ezbajev sin Naaraj;

38. Natanov brat Joel, Hagrijev sin Mibhar;

39. Amonac Selek, Beroæanin Nahraj, štitonoša Sarvijina sina Joaba;

40. Ira Jitranin, Gareb Jitranin;

41. Urija Hetit, Ahlajev sin Zabad;

42. Šizin sin Adina, Rubenovac, vojvoda Rubenova plemena, i s njime tridesetorica.

43. Maakin sin Hanan i Jošafat Mitnjanin.

44. Uzija Aštaroæanin, Šama i Jeiel, sinovi Aroerca Hotama;

45. Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha Tišanin.

46. Mahavac Eliel i Elnaamovi sinovi Jeribaj i Jošavja i Moabac Jitma;

47. Eliel i Obed i Mesobajanin Jaasiel.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina