1. Vratarski su redovi bili: od Korahovaca: Korahov sin Mešelemja izmeðu Asafovih sinova;

2. a Mešelemjini sinovi: prvenac Zaharija, drugi Jediael, treæi Zebadja, èetvrti Jatniel;

3. peti Elam, šesti Johanan, sedmi Elijoenaj.

4. Sinovi Obed-Edomovi: prvenac Šemaja, drugi Jozabad, treæi Joah, èetvrti Sakar, a peti Netanel,

5. šesti Amiel, sedmi Jisakar, osmi Peuletaj, jer ga je blagoslovio Bog,

6. a njegovu su se sinu Šemaji rodili sinovi koji su bili poglavari u porodici jer bijahu hrabri junaci.

7. Šemajini su sinovi bili: Otni, Rafael, Obed, Elzabad sa svojom braæom, vrsnim ljudima, Elihu i Semakja.

8. Svi su oni bili od Obed-Edomovih sinova, oni i njihovi sinovi i njihova braæa, vrsni ljudi, sposobni za službu; bilo ih je šezdeset i dva od Obed-Edoma.

9. Mešelemjinih sinova i braæe, vrsnih ljudi, bilo je osamnaest.

10. Hosini sinovi od Merarijevih sinova: poglavar Šimri, iako nije bio prvenac, njegov ga je otac postavio za poglavara;

11. drugi Hilkija, treæi Tebalija, èetvrti Zaharija; Hosinih svih sinova i braæe bilo je trinaest.

12. Ovo su vratarski redovi. Glavari ovih junaka bili su, kao i njihova braæa, èuvari u službi Jahvina Doma.

13. Bacali su ždrebove, najmanji kao i najveæi, po obiteljima za svaka pojedina vrata.

14. Ždrijeb na istok pao je Šelemji; njegov sin Zaharija bio je mudar savjetnik. Kad su bacili ždrebove, dopao mu je ždrijeb na sjever,

15. Obed-Edomu na jug; a njegovim sinovima na spremište;

16. Šufimu i Hosi na zapad Šaleketskim vratima, na putu koji vodi k usponu; straža je bila do straže.

17. S istoka šest levita, sa sjevera èetiri na dan, s juga èetiri na dan; a kod spremišta po dva.

18. Na hramskoj prigradnji, sa zapada, èetiri na usponu, dva kod prigradnje.

19. To su vratarski redovi meðu Korahovim i Merarijevim sinovima.

20. Leviti, njihova braæa, bili su: Ahija nad blagom Božjega Doma i nad blagom posveæenih stvari.

21. Ladanovi sinovi, Geršonovci po Ladanu, poglavari obitelji Ladana Geršonovca, bili su Jehielovci.

22. Jehielovci Zetam i brat mu Joel bili su nadstojnici nad blagom Jahvina Doma.

23. Od Amramovaca, Jisharovaca, Hebronovaca i Uzielovaca bili su:

24. Šebuel, sin Mojsijeva sina Geršoma, nadstojnik nad blagom.

25. Njegova braæa po Eliezeru: Rehabja, sin mu, njegov sin Izaija, njegov sin Joram, njegov sin Zikri, njegov sin Šelomit.

26. Taj je Šelomit sa svojom braæom bio odgovoran za sve blago od posveæenih stvari koje je posvetio kralj David s porodiènim poglavarima, s tisuænicima, stotnicima i vojnim zapovjednicima.

27. Posvetili su dio ratnog plijena da se bolje ojaèa Jahvin Dom.

28. Što je god bio posvetio vidjelac Samuel, Kišev sin Šaul, Nerov sin Abner i Sarvijin sin Joab, sve posveæeno, bilo je pod nadzorom Šelomita i njegove braæe.

29. Jisharovci Kenanija i njegovi sinovi bili su nad svjetovnim poslovima kao nadzornici i suci u Izraelu.

30. Hebronovci Hašabja i njegova braæa, tisuæu i sedam stotina vrsnih ljudi, upravljali su Izraelom s ovu stranu Jordana na zapadu u svakom Jahvinu poslu i u kraljevskoj službi.

31. Poglavar Hebronovaca bio je Jerija. Èetrdesete godine Davidova kraljevanja potražili su obiteljska rodoslovlja Hebronovaca i našlo se meðu njima vrsnih ljudi u Gileadskom Jazeru.

32. Njegove braæe, vrsnih ljudi, bilo je dvije tisuæe i sedam stotina porodiènih poglavara; kralj David postavio ih je nad Rubenovim i Gadovim plemenom i nad polovinom Manašeova plemena za sve Božje poslove i za kraljevske poslove.

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina