1. Ostarjevši i nauživši se dana, postavi David svoga sina Salomona kraljem nad Izraelom.

2. Potom skupi sve izraelske knezove, sveæenike i levite.

3. On izbroji levite od trideset godina naviše, i bilo ih je po muškim glavama trideset i osam tisuæa.

4. Izmeðu njih bilo je dvadeset i èetiri tisuæe onih koji su upravljali poslom oko Jahvina Doma, a šest tisuæa nadzornika i sudaca,

5. èetiri tisuæe vratara i èetiri tisuæe onih koji su hvalili Jahvu uz glazbala što ih je napravio za hvalu.

6. David ih razdijeli na redove po Levijevim sinovima: Geršonu, Kehatu i Merariju.

7. Od Geršonova su koljena bili: Ladan i Šimej.

8. Ladanovi sinovi: poglavari Jehiel, Zetam i Joel, njih trojica.

9. Šimejevi sinovi: Šelomit, Haziel i Haram, njih trojica; to su poglavari Ladanovih obitelji.

10. Šimejevi sinovi: Jahat, Zina, Jeuš i Berija. Ta su èetvorica Šimejevi sinovi.

11. Jahat je bio poglavar, a drugi Ziza; a Jeuš i Berija nisu imali mnogo djece, zato su se brojili u jednu obitelj, u jedan razred.

12. Kehatovi sinovi: Amram, Jishar, Hebron i Uziel, èetvorica.

13. Amramovi sinovi: Aron i Mojsije. Aron je bio odreðen da posveæuje Svetinju nad svetinjama; on i njegovi sinovi dovijeka da kade pred Jahvom, da mu služe i da blagoslivljaju u njegovo ime dovijeka.

14. Mojsije je bio Božji èovjek. Njegovi se sinovi broje u Levijevo pleme.

15. Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer.

16. Geršomovi sinovi: poglavar Šebuel.

17. Eliezerovi su sinovi bili: poglavar Rehabja. Eliezer nije imao drugih sinova, nego su se Rehabjini sinovi vrlo namnožili.

18. Jisharovi sinovi: poglavar Šelomit.

19. Hebronovi sinovi: poglavar Jerija, drugi Amarja, treæi Jahaziel, èetvrti Jekamam.

20. Uzielovi sinovi: poglavar Mika, drugi Ješija.

21. Merarijevi sinovi: Mahli i Muši. Mahlijevi sinovi: Eleazar i Kiš.

22. Eleazar je umro nemajuæi sinova, nego samo kæeri, koje su sebi uzeli za žene njihovi roðaci, Kiševi sinovi.

23. Mušijevi sinovi: Mahli, Eder i Jerimot, trojica.

24. To su bili Levijevi sinovi po obiteljima, poglavari porodica, koji su bili popisani poimence; oni su radili posao za službu Jahvina Doma u dobi od dvadeset godina naviše.

25. David je rekao: "Jahve, Izraelov Bog, dao je mir svojem narodu i živjet æe u Jeruzalemu zauvijek.

26. Zato ni leviti neæe više nositi Prebivališta ni svakovrsnog pribora za njegovu službu."

27. Po posljednjim Davidovim rijeèima, bili su izbrojeni Levijevi sinovi od dvadeset godina naviše.

28. Bili su odreðeni da budu kraj Aronovih sinova u službi u Jahvinu Domu, u predvorjima i u dvoranama, da èiste sve svete stvari, da rade u službi oko Jahvina Doma,

29. oko prinesenih hljebova, oko sitnog brašna za prinos, oko beskvasnih kolaèa pripravljenih na tavi i u ulju zamiješenih i oko mjera za sadržaj i dužinu;

30. da pristupaju svakoga jutra, da slave i hvale Jahvu; tako i veèerom.

31. A kad se god prinose paljenice Jahvi, subotom, za mlaðaka i na blagdane, da dolaze prema svom broju, po svom redu, svagdje pred Jahvu.

32. I da vrše što treba vršiti u Šatoru sastanka, službu u Svetištu i službu za svoju braæu, Aronove sinove, u službi oko Jahvina Doma.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina