1. Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrovih drva, zidara i tesara da mu grade dvor.

2. Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.

3. David je uzeo još žena u Jeruzalemu i imao još sinova i kæeri.

4. Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,

5. Jibhar, Elišua, Elpalet,

6. Nogah, Nefeg, Jafija,

7. Elišama, Beeljada i Elifelet.

8. Kad su Filistejci èuli da su Davida pomazali za kralja nad svim Izraelom, iziðoše svi da se doèepaju Davida. David, èuvši to, iziðe pred njih.

9. Filistejci doðoše i raširiše se po Refaimskoj dolini.

10. Tada David upita Boga: "Mogu li napasti Filistejce? Hoæeš li ih predati meni u ruke?" Jahve mu odgovori: "Napadni, jer æu ih predati tebi u ruke!"

11. Tada krenuše u Baal Perasim i David ih ondje pobi. David reèe: "Bog je prodro meðu moje neprijatelje mojom rukom, kao što voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.

12. Ostavili su ondje svoje bogove; a David zapovjedi da ih spale.

13. Opet se Filistejci raširiše po onoj dolini.

14. David opet upita Boga, a Bog mu odgovori: "Ne idi za njima nego ih opkoli i navali na njih s protivne strane Bekaima.

15. Pa kad zaèuješ topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda izaði u boj, jer æe tada iæi Bog pred tobom da pobije filistejsku vojsku."

16. David uèini kako mu je zapovjedio Bog; i pobili su filistejsku vojsku od Gibeona do Gezera.

17. Davidovo se ime proèulo po svim zemljama, a Jahve uli strah od njega svim narodima.
Visite nossa livraria“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina