1. Onda je David sazidao dvore u Davidovu gradu, pripravio mjesto za Kovèeg Božji i razapeo mu Šator.

2. Potom je rekao David: "Ne smije nositi Kovèeg Božji nitko osim levita, jer je njih izabrao Jahve da nose Kovèeg Jahvin i da mu služe dovijeka."

3. David je sakupio sav Izrael u Jeruzalem da prenesu Kovèeg Jahvin gore na njegovo mjesto koje mu bijaše pripravio.

4. Skupio je David i Aronove sinove i levite.

5. Od Kehatovih sinova: kneza Uriela i sto dvadeset njegove braæe;

6. od Merarijevih sinova: kneza Asaju i dvjesta dvadeset njegove braæe;

7. od Geršomovih sinova: kneza Joela i sto trideset njegove braæe.

8. Od Elisafanovih sinova: kneza Šemaju i dvjesta njegove braæe.

9. Od Hebronovih sinova: kneza Eliela i osamdeset njegove braæe;

10. od Uzielovih sinova: kneza Aminadaba i sto dvanaest njegove braæe.

11. Tada David pozva sveæenike Sadoka i Ebjatara i levite Uriela, Asaju, Joela, Šemaju, Eliela i Aminadaba,

12. pa im reèe: "Vi ste glavari levitskih porodica; posvetite sebe i svoju braæu da prenesete gore Kovèeg Jahve, Izraelova Boga, na mjesto koje sam mu pripravio.

13. Jer nas je pobio Jahve, Bog naš, zato što prvi put vi niste bili nazoèni i što ga nismo tražili onako kako je trebalo."

14. Posvetiše se tada sveæenici i leviti da prenesu gore Kovèeg Jahve, Izraelova Boga.

15. Levitski su sinovi ponijeli Božji Kovèeg, na svojim ramenima, o motkama, kako je zapovjedio Mojsije po Jahvinoj rijeèi.

16. Tada David reèe levitskim knezovima da izmeðu svoje braæe postave pjevaèe s glazbalima, s harfama, citrama i cimbalima da se èuje i da gromko odjekuje radosno pjevanje.

17. Leviti su postavili Joelova sina Hemana, a od njegove braæe Berekjina sina Asafa, i od njihove braæe, Merarijevih sinova, Kušajina sina Etana.

18. S njima njihovu braæu drugoga reda: Zahariju, sina Jaazielova, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benaju, Maaseju, Matitju, Eliflehua, Mikneju, Obed Edoma i Jeiela, vratare.

19. A pjevaèi, Heman, Asaf i Etan gromko su udarali u mjedene cimbale.

20. A Zaharija, Uziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maaseja i Benaja u harfe s visokim zvucima;

21. a Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jeiel i Azazja u citre, u osminskoj pratnji.

22. Kenanja, knez onih levita koji su nosili Kovèeg, upravljao je prenošenjem jer je bio vješt u tome.

23. Berekja i Elkana bili su vratari kod Kovèega.

24. Šebanija, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zaharija, Benaja i Eliezer, sveæenici, trubili su u trube pred Božjim Kovèegom; Obed Edom i Jehija bili su vratari kod Kovèega.

25. Tako je David s izraelskim starješinama i tisuænicima radosno išao prenoseæi gore Kovèeg saveza Jahvina iz Obed-Edomove kuæe.

26. Kad je Bog pomogao levitima koji su nosili Kovèeg saveza Jahvina, žrtvovali su sedam junaca i sedam ovnova.

27. David bijaše ogrnut plaštem od tanka platna, a tako i svi leviti što su nosili Kovèeg, kao i pjevaèi i Kenanija koji je upravljao pjevaèima. David je imao na sebi lanen opleæak.

28. Tako je sav Izrael prenosio gore Kovèeg saveza Jahvina, radosno klièuæi uz jeku rogova, truba i cimbala, igrajuæi uza zvuke harfe i citre.

29. Kad je Kovèeg saveza Jahvina ulazio u Davidov grad, Šaulova kæi Mikala, gledajuæi s prozora, vidje kralja Davida kako skaèe i igra i prezre ga ona u svom srcu.

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina