1. kai aphggelh tw dauid legonteV idou oi allofuloi polemousin en th keila kai autoi diarpazousin katapatousin touV alw

2. kai ephrwthsen dauid dia tou kuriou legwn ei poreuqw kai pataxw touV allofulouV toutouV kai eipen kurioV poreuou kai pataxeiV en toiV allofuloiV toutoiV kai swseiV thn keila

3. kai eipan oi andreV tou dauid proV auton idou hmeiV entauqa en th ioudaia foboumeqa kai pwV estai ean poreuqwmen eiV keila eiV ta skula twn allofulwn eisporeusomeqa

4. kai proseqeto dauid erwthsai eti dia tou kuriou kai apekriqh autw kurioV kai eipen proV auton anasthqi kai katabhqi eiV keila oti egw paradidwmi touV allofulouV eiV ceiraV sou

5. kai eporeuqh dauid kai oi andreV oi met' autou eiV keila kai epolemhsen en toiV allofuloiV kai efugon ek proswpou autou kai aphgagen ta kthnh autwn kai epataxen en autoiV plhghn megalhn kai eswsen dauid touV katoikountaV keila

6. kai egeneto en tw fugein abiaqar uion abimelec proV dauid kai autoV meta dauid eiV keila katebh ecwn efoud en th ceiri autou

7. kai aphggelh tw saoul oti hkei dauid eiV keila kai eipen saoul pepraken auton o qeoV eiV ceiraV mou oti apokekleistai eiselqwn eiV polin qurwn kai moclwn

8. kai parhggeilen saoul panti tw law eiV polemon katabainein eiV keila sunecein ton dauid kai touV andraV autou

9. kai egnw dauid oti ou parasiwpa saoul peri autou thn kakian kai eipen dauid proV abiaqar ton ierea prosagage to efoud kuriou

10. kai eipen dauid kurie o qeoV israhl akouwn akhkoen o douloV sou oti zhtei saoul elqein epi keila diafqeirai thn polin di' eme

11. ei apokleisqhsetai kai nun ei katabhsetai saoul kaqwV hkousen o douloV sou kurie o qeoV israhl apaggeilon tw doulw sou kai eipen kurioV apokleisqhsetai

13. kai anesth dauid kai oi andreV oi met' autou wV tetrakosioi kai exhlqon ek keila kai eporeuonto ou ean eporeuqhsan kai tw saoul aphggelh oti diaseswtai dauid ek keila kai anhken tou exelqein

14. kai ekaqisen dauid en th erhmw en maserem en toiV stenoiV kai ekaqhto en th erhmw en tw orei zif en th gh th aucmwdei kai ezhtei auton saoul pasaV taV hmeraV kai ou paredwken auton kurioV eiV taV ceiraV autou

15. kai eiden dauid oti exercetai saoul tou zhtein ton dauid kai dauid en tw orei tw aucmwdei en th kainh zif

16. kai anesth iwnaqan uioV saoul kai eporeuqh proV dauid eiV kainhn kai ekrataiwsen taV ceiraV autou en kuriw

17. kai eipen proV auton mh fobou oti ou mh eurh se h ceir saoul tou patroV mou kai su basileuseiV epi israhl kai egw esomai soi eiV deuteron kai saoul o pathr mou oiden outwV

18. kai dieqento amfoteroi diaqhkhn enwpion kuriou kai ekaqhto dauid en kainh kai iwnaqan aphlqen eiV oikon autou

19. kai anebhsan oi zifaioi ek thV aucmwdouV proV saoul epi ton bounon legonteV ouk idou dauid kekruptai par' hmin en messara en toiV stenoiV en th kainh en tw bounw tou ecela tou ek dexiwn tou iessaimoun

20. kai nun pan to proV yuchn tou basilewV eiV katabasin katabainetw proV hmaV kekleikasin auton eiV taV ceiraV tou basilewV

21. kai eipen autoiV saoul euloghmenoi umeiV tw kuriw oti eponesate peri emou

22. poreuqhte dh kai etoimasate eti kai gnwte ton topon autou ou estai o pouV autou en tacei ekei ou eipate mhpote panourgeushtai

23. kai idete kai gnwte kai poreusomeqa meq' umwn kai estai ei estin epi thV ghV kai exereunhsw auton en pasaiV ciliasin iouda

24. kai anesthsan oi zifaioi kai eporeuqhsan emprosqen saoul kai dauid kai oi andreV autou en th erhmw th maan kaq' esperan ek dexiwn tou iessaimoun

25. kai eporeuqh saoul kai oi andreV autou zhtein auton kai aphggeilan tw dauid kai katebh eiV thn petran thn en th erhmw maan kai hkousen saoul kai katediwxen opisw dauid eiV thn erhmon maan

26. kai poreuontai saoul kai oi andreV autou ek merouV tou orouV toutou kai hn dauid kai oi andreV autou ek merouV tou orouV toutou kai hn dauid skepazomenoV poreuesqai apo proswpou saoul kai saoul kai oi andreV autou parenebalon epi dauid kai touV andraV autou sullabein autouV

27. kai aggeloV proV saoul hlqen legwn speude kai deuro oti epeqento oi allofuloi epi thn ghn

28. kai anestreyen saoul mh katadiwkein opisw dauid kai eporeuqh eiV sunanthsin twn allofulwn dia touto epeklhqh o topoV ekeinoV petra h merisqeisa

“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina