1. eipen de o arciereuV ei ara tauta outwV ecei

2. o de efh andreV adelfoi kai patereV akousate o qeoV thV doxhV wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en carran

3. kai eipen proV auton exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou kai deuro eiV ghn hn an soi deixw

4. tote exelqwn ek ghV caldaiwn katwkhsen en carran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton eiV thn ghn tauthn eiV hn umeiV nun katoikeite

5. kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podoV kai ephggeilato autw dounai eiV katascesin authn kai tw spermati autou met auton ouk ontoV autw teknou

6. elalhsen de outwV o qeoV oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia

7. kai to eqnoV w ean douleuswsin krinw egw eipen o qeoV kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw

8. kai edwken autw diaqhkhn peritomhV kai outwV egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai o isaak ton iakwb kai o iakwb touV dwdeka patriarcaV

9. kai oi patriarcai zhlwsanteV ton iwshf apedonto eiV aigupton kai hn o qeoV met autou

10. kai exeileto auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilewV aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou

11. hlqen de limoV ef olhn thn ghn aiguptou kai canaan kai qliyiV megalh kai ouc euriskon cortasmata oi patereV hmwn

12. akousaV de iakwb onta sita en aiguptw exapesteilen touV pateraV hmwn prwton

13. kai en tw deuterw anegnwrisqh iwshf toiV adelfoiV autou kai faneron egeneto tw faraw to genoV tou iwshf

14. aposteilaV de iwshf metekalesato ton patera autou iakwb kai pasan thn suggeneian autou en yucaiV ebdomhkonta pente

15. katebh de iakwb eiV aigupton kai eteleuthsen autoV kai oi patereV hmwn

16. kai meteteqhsan eiV sucem kai eteqhsan en tw mnhmati o wnhsato abraam timhV arguriou para twn uiwn emmor tou sucem

17. kaqwV de hggizen o cronoV thV epaggeliaV hV wmosen o qeoV tw abraam huxhsen o laoV kai eplhqunqh en aiguptw

18. acriV ou anesth basileuV eteroV oV ouk hdei ton iwshf

19. outoV katasofisamenoV to genoV hmwn ekakwsen touV pateraV hmwn tou poiein ekqeta ta brefh autwn eiV to mh zwogoneisqai

20. en w kairw egennhqh mwshV kai hn asteioV tw qew oV anetrafh mhnaV treiV en tw oikw tou patroV autou

21. ekteqenta de auton aneileto auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eiV uion

22. kai epaideuqh mwshV pash sofia aiguptiwn hn de dunatoV en logoiV kai en ergoiV

23. wV de eplhrouto autw tessarakontaethV cronoV anebh epi thn kardian autou episkeyasqai touV adelfouV autou touV uiouV israhl

24. kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw pataxaV ton aiguption

25. enomizen de sunienai touV adelfouV autou oti o qeoV dia ceiroV autou didwsin autoiV swthrian oi de ou sunhkan

26. th te epioush hmera wfqh autoiV macomenoiV kai sunhlasen autouV eiV eirhnhn eipwn andreV adelfoi este umeiV inati adikeite allhlouV

27. o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef hmaV

28. mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV cqeV ton aiguption

29. efugen de mwshV en tw logw toutw kai egeneto paroikoV en gh madiam ou egennhsen uiouV duo

30. kai plhrwqentwn etwn tessarakonta wfqh autw en th erhmw tou orouV sina aggeloV kuriou en flogi puroV batou

31. o de mwshV idwn eqaumasen to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou proV auton

32. egw o qeoV twn paterwn sou o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb entromoV de genomenoV mwshV ouk etolma katanohsai

33. eipen de autw o kurioV luson to upodhma twn podwn sou o gar topoV en w esthkaV gh agia estin

34. idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou autwn hkousa kai katebhn exelesqai autouV kai nun deuro apostelw se eiV aigupton

35. touton ton mwushn on hrnhsanto eiponteV tiV se katesthsen arconta kai dikasthn touton o qeoV arconta kai lutrwthn apesteilen en ceiri aggelou tou ofqentoV autw en th batw

36. outoV exhgagen autouV poihsaV terata kai shmeia en gh aiguptou kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tessarakonta

37. outoV estin o mwushV o eipwn toiV uioiV israhl profhthn umin anasthsei kurioV o qeoV umwn ek twn adelfwn umwn wV eme autou akousesqe

38. outoV estin o genomenoV en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountoV autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn oV edexato logia zwnta dounai hmin

39. w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi patereV hmwn all apwsanto kai estrafhsan taiV kardiaiV autwn eiV aigupton

40. eiponteV tw aarwn poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwshV outoV oV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw

41. kai emoscopoihsan en taiV hmeraiV ekeinaiV kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en toiV ergoiV twn ceirwn autwn

42. estreyen de o qeoV kai paredwken autouV latreuein th stratia tou ouranou kaqwV gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi eth tessarakonta en th erhmw oikoV israhl

43. kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou umwn remfan touV tupouV ouV epoihsate proskunein autoiV kai metoikiw umaV epekeina babulwnoV

44. h skhnh tou marturiou hn en toiV patrasin hmwn en th erhmw kaqwV dietaxato o lalwn tw mwsh poihsai authn kata ton tupon on ewrakei

45. hn kai eishgagon diadexamenoi oi patereV hmwn meta ihsou en th katascesei twn eqnwn wn exwsen o qeoV apo proswpou twn paterwn hmwn ewV twn hmerwn dabid

46. oV euren carin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw qew iakwb

47. solomwn de wkodomhsen autw oikon

48. all ouc o uyistoV en ceiropoihtoiV naoiV katoikei kaqwV o profhthV legei

49. o ouranoV moi qronoV h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurioV h tiV topoV thV katapausewV mou

50. ouci h ceir mou epoihsen tauta panta

51. sklhrotrachloi kai aperitmhtoi th kardia kai toiV wsin umeiV aei tw pneumati tw agiw antipiptete wV oi patereV umwn kai umeiV

52. tina twn profhtwn ouk ediwxan oi patereV umwn kai apekteinan touV prokataggeilantaV peri thV eleusewV tou dikaiou ou nun umeiV prodotai kai foneiV gegenhsqe

53. oitineV elabete ton nomon eiV diatagaV aggelwn kai ouk efulaxate

54. akouonteV de tauta dieprionto taiV kardiaiV autwn kai ebrucon touV odontaV ep auton

55. uparcwn de plhrhV pneumatoV agiou atenisaV eiV ton ouranon eiden doxan qeou kai ihsoun estwta ek dexiwn tou qeou

56. kai eipen idou qewrw touV ouranouV anewgmenouV kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou

57. kraxanteV de fwnh megalh sunescon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton

58. kai ekbalonteV exw thV polewV eliqoboloun kai oi martureV apeqento ta imatia autwn para touV podaV neaniou kaloumenou saulou

59. kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou dexai to pneuma mou

60. qeiV de ta gonata ekraxen fwnh megalh kurie mh sthshV autoiV thn amartian tauthn kai touto eipwn ekoimhqh

“Que Nossa Mãe do Céu tenha piedade de nós e com um olhar maternal levante-nos, purifique-nos e eleve-nos a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina