1. kai egeneto wV hkousan oi basileiV twn amorraiwn oi hsan peran tou iordanou kai oi basileiV thV foinikhV oi para thn qalassan oti apexhranen kurioV o qeoV ton iordanhn potamon ek twn emprosqen twn uiwn israhl en tw diabainein autouV kai etakhsan autwn ai dianoiai kai kateplaghsan kai ouk hn en autoiV fronhsiV oudemia apo proswpou twn uiwn israhl

2. upo de touton ton kairon eipen kurioV tw ihsoi poihson seautw macairaV petrinaV ek petraV akrotomou kai kaqisaV periteme touV uiouV israhl

3. kai epoihsen ihsouV macairaV petrinaV akrotomouV kai perietemen touV uiouV israhl epi tou kaloumenou topou bounoV twn akrobustiwn

4. on de tropon periekaqaren ihsouV touV uiouV israhl osoi pote egenonto en th odw kai osoi pote aperitmhtoi hsan twn exelhluqotwn ex aiguptou

5. pantaV toutouV perietemen ihsouV

6. tessarakonta gar kai duo eth anestraptai israhl en th erhmw th madbaritidi dio aperitmhtoi hsan oi pleistoi autwn twn macimwn twn exelhluqotwn ek ghV aiguptou oi apeiqhsanteV twn entolwn tou qeou oiV kai diwrisen mh idein autouV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin autwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli

7. anti de toutwn antikatesthsen touV uiouV autwn ouV ihsouV perietemen dia to autouV gegenhsqai kata thn odon aperitmhtouV

8. peritmhqenteV de hsucian eicon autoqi kaqhmenoi en th parembolh ewV ugiasqhsan

9. kai eipen kurioV tw ihsoi uiw nauh en th shmeron hmera afeilon ton oneidismon aiguptou af' umwn kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou galgala

10. kai epoihsan oi uioi israhl to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnoV apo esperaV epi dusmwn iericw en tw peran tou iordanou en tw pediw

11. kai efagosan apo tou sitou thV ghV azuma kai nea en tauth th hmera

12. exelipen to manna meta to bebrwkenai autouV ek tou sitou thV ghV kai ouketi uphrcen toiV uioiV israhl manna ekarpisanto de thn cwran twn foinikwn en tw eniautw ekeinw

13. kai egeneto wV hn ihsouV en iericw kai anableyaV toiV ofqalmoiV eiden anqrwpon esthkota enantion autou kai h romfaia espasmenh en th ceiri autou kai proselqwn ihsouV eipen autw hmeteroV ei h twn upenantiwn

14. o de eipen autw egw arcistrathgoV dunamewV kuriou nuni paragegona kai ihsouV epesen epi proswpon epi thn ghn kai eipen autw despota ti prostasseiV tw sw oiketh

15. kai legei o arcistrathgoV kuriou proV ihsoun lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topoV ef' w su esthkaV agioV estin

“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina