1. kai egeneto ta oria fulhV uiwn manassh oti outoV prwtotokoV tw iwshf tw macir prwtotokw manassh patri galaad anhr gar polemisthV hn en th galaaditidi kai en th basanitidi

2. kai egenhqh toiV uioiV manassh toiV loipoiV kata dhmouV autwn toiV uioiV iezer kai toiV uioiV kelez kai toiV uioiV iezihl kai toiV uioiV sucem kai toiV uioiV sumarim kai toiV uioiV ofer outoi oi arseneV kata dhmouV autwn

3. kai tw salpaad uiw ofer ouk hsan autw uioi all' h qugatereV kai tauta ta onomata twn qugaterwn salpaad maala kai noua kai egla kai melca kai qersa

4. kai esthsan enantion eleazar tou ierewV kai enantion ihsou kai enantion twn arcontwn legousai o qeoV eneteilato dia ceiroV mwush dounai hmin klhronomian en mesw twn adelfwn hmwn kai edoqh autaiV dia prostagmatoV kuriou klhroV en toiV adelfoiV tou patroV autwn

5. kai epesen o scoinismoV autwn apo anassa kai pedion labek ek thV galaad h estin peran tou iordanou

6. oti qugatereV uiwn manassh eklhronomhsan klhron en mesw twn adelfwn autwn h de gh galaad egenhqh toiV uioiV manassh toiV kataleleimmenoiV

7. kai egenhqh oria uiwn manassh dhlanaq h estin kata proswpon uiwn anaq kai poreuetai epi ta oria epi iamin kai iassib epi phghn qafqwq

8. tw manassh estai kai qafeq epi twn oriwn manassh toiV uioiV efraim

9. kai katabhsetai ta oria epi faragga karana epi liba kata faragga iarihl tereminqoV tw efraim ana meson polewV manassh kai oria manassh epi ton borran eiV ton ceimarroun kai estai autou h diexodoV qalassa

10. apo liboV tw efraim kai epi borran manassh kai estai h qalassa oria autoiV kai epi ashr sunayousin epi borran kai tw issacar ap' anatolwn

11. kai estai manassh en issacar kai en ashr baiqsan kai ai kwmai autwn kai touV katoikountaV dwr kai taV kwmaV authV kai touV katoikountaV mageddw kai taV kwmaV authV kai to triton thV nafeta kai taV kwmaV authV

12. kai ouk hdunasqhsan oi uioi manassh exoleqreusai taV poleiV tautaV kai hrceto o cananaioV katoikein en th gh tauth

13. kai egenhqh kai epei katiscusan oi uioi israhl kai epoihsan touV cananaiouV uphkoouV exoleqreusai de autouV ouk exwleqreusan

14. anteipan de oi uioi iwshf tw ihsou legonteV dia ti eklhronomhsaV hmaV klhron ena kai scoinisma en egw de laoV poluV eimi kai o qeoV euloghsen me

15. kai eipen autoiV ihsouV ei laoV poluV ei anabhqi eiV ton drumon kai ekkaqaron seautw ei stenocwrei se to oroV to efraim

16. kai eipan ouk arkesei hmin to oroV to efraim kai ippoV epilektoV kai sidhroV tw cananaiw tw katoikounti en autw en baiqsan kai en taiV kwmaiV authV en th koiladi iezrael

17. kai eipen ihsouV toiV uioiV iwshf ei laoV poluV ei kai iscun megalhn eceiV ouk estai soi klhroV eiV

18. o gar drumoV estai soi oti drumoV estin kai ekkaqarieiV auton kai estai soi kai otan exoleqreushV ton cananaion oti ippoV epilektoV estin autw su gar uperiscueiV autou

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina