1. kai eipen kurioV proV ihsoun mh fobhqhV mhde deiliashV labe meta sou touV andraV pantaV touV polemistaV kai anastaV anabhqi eiV gai idou dedwka eiV taV ceiraV sou ton basilea gai kai thn ghn autou

2. kai poihseiV thn gai on tropon epoihsaV thn iericw kai ton basilea authV kai thn pronomhn twn kthnwn pronomeuseiV seautw katasthson de seautw enedra th polei eiV ta opisw

3. kai anesth ihsouV kai paV o laoV o polemisthV wste anabhnai eiV gai epelexen de ihsouV triakonta ciliadaV andrwn dunatouV en iscui kai apesteilen autouV nuktoV

4. kai eneteilato autoiV legwn umeiV enedreusate opisw thV polewV mh makran ginesqe apo thV polewV kai esesqe panteV etoimoi

5. kai egw kai panteV oi met' emou prosaxomen proV thn polin kai estai wV an exelqwsin oi katoikounteV gai eiV sunanthsin hmin kaqaper kai prwhn kai feuxomeqa apo proswpou autwn

6. kai wV an exelqwsin opisw hmwn apospasomen autouV apo thV polewV kai erousin feugousin outoi apo proswpou hmwn on tropon kai emprosqen

7. umeiV de exanasthsesqe ek thV enedraV kai poreusesqe eiV thn polin

8. kata to rhma touto poihsete idou entetalmai umin

9. kai apesteilen autouV ihsouV kai eporeuqhsan eiV thn enedran kai enekaqisan ana meson baiqhl kai ana meson gai apo qalasshV thV gai

10. kai orqrisaV ihsouV to prwi epeskeyato ton laon kai anebhsan autoV kai oi presbuteroi kata proswpon tou laou epi gai

11. kai paV o laoV o polemisthV met' autou anebhsan kai poreuomenoi hlqon ex enantiaV thV polewV ap' anatolwn

12. kai ta enedra thV polewV apo qalasshV

14. kai egeneto wV eiden basileuV gai espeusen kai exhlqen eiV sunanthsin autoiV ep' euqeiaV eiV ton polemon autoV kai paV o laoV o met' autou kai autoV ouk hdei oti enedra autw estin opisw thV polewV

15. kai eiden kai anecwrhsen ihsouV kai israhl apo proswpou autwn

16. kai katediwxan opisw twn uiwn israhl kai autoi apesthsan apo thV polewV

17. ou kateleifqh ouqeiV en th gai oV ou katediwxen opisw israhl kai katelipon thn polin anewgmenhn kai katediwxan opisw israhl

18. kai eipen kurioV proV ihsoun ekteinon thn ceira sou en tw gaisw tw en th ceiri sou epi thn polin eiV gar taV ceiraV sou paradedwka authn kai ta enedra exanasthsontai en tacei ek tou topou autwn kai exeteinen ihsouV thn ceira autou ton gaison epi thn polin

19. kai ta enedra exanesthsan en tacei ek tou topou autwn kai exhlqosan ote exeteinen thn ceira kai hlqosan epi thn polin kai katelabonto authn kai speusanteV eneprhsan thn polin en puri

20. kai peribleyanteV oi katoikoi gai eiV ta opisw autwn kai eqewroun kapnon anabainonta ek thV polewV eiV ton ouranon kai ouketi eicon pou fugwsin wde h wde

21. kai ihsouV kai paV israhl eidon oti elabon ta enedra thn polin kai oti anebh o kapnoV thV polewV eiV ton ouranon kai metabalomenoi epataxan touV andraV thV gai

22. kai outoi exhlqosan ek thV polewV eiV sunanthsin kai egenhqhsan ana meson thV parembolhV outoi enteuqen kai outoi enteuqen kai epataxan ewV tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota

23. kai ton basilea thV gai sunelabon zwnta kai proshgagon auton proV ihsoun

24. kai wV epausanto oi uioi israhl apoktennonteV pantaV touV en th gai touV en toiV pedioiV kai en tw orei epi thV katabasewV ou katediwxan autouV ap' authV eiV teloV kai apestreyen ihsouV eiV gai kai epataxen authn en stomati romfaiaV

25. kai egenhqhsan oi pesonteV en th hmera ekeinh apo androV kai ewV gunaikoV dwdeka ciliadeV pantaV touV katoikountaV gai

27. plhn twn kthnwn kai twn skulwn twn en th polei panta a epronomeusan oi uioi israhl kata prostagma kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw ihsoi

28. kai enepurisen ihsouV thn polin en puri cwma aoikhton eiV ton aiwna eqhken authn ewV thV hmeraV tauthV

29. kai ton basilea thV gai ekremasen epi xulou didumou kai hn epi tou xulou ewV esperaV kai epidunontoV tou hliou sunetaxen ihsouV kai kaqeilosan autou to swma apo tou xulou kai erriyan auton eiV ton boqron kai epesthsan autw swron liqwn ewV thV hmeraV tauthV

“Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina