1. kai eplhmmelhsan oi uioi israhl plhmmeleian megalhn kai enosfisanto apo tou anaqematoV kai elaben acar uioV carmi uiou zambri uiou zara ek thV fulhV iouda apo tou anaqematoV kai equmwqh orgh kurioV toiV uioiV israhl

2. kai apesteilen ihsouV andraV eiV gai h estin kata baiqhl legwn kataskeyasqe thn gai kai anebhsan oi andreV kai kateskeyanto thn gai

3. kai anestreyan proV ihsoun kai eipan proV auton mh anabhtw paV o laoV all' wV discilioi h triscilioi andreV anabhtwsan kai ekpoliorkhsatwsan thn polin mh anagaghV ekei ton laon panta oligoi gar eisin

4. kai anebhsan wsei triscilioi andreV kai efugon apo proswpou twn andrwn gai

5. kai apekteinan ap' autwn andreV gai eiV triakonta kai ex andraV kai katediwxan autouV apo thV pulhV kai sunetriyan autouV epi tou kataferouV kai eptohqh h kardia tou laou kai egeneto wsper udwr

6. kai dierrhxen ihsouV ta imatia autou kai epesen ihsouV epi thn ghn epi proswpon enantion kuriou ewV esperaV autoV kai oi presbuteroi israhl kai epebalonto coun epi taV kefalaV autwn

7. kai eipen ihsouV deomai kurie ina ti diebibasen o paiV sou ton laon touton ton iordanhn paradounai auton tw amorraiw apolesai hmaV kai ei katemeinamen kai katwkisqhmen para ton iordanhn

8. kai ti erw epei metebalen israhl aucena apenanti tou ecqrou autou

9. kai akousaV o cananaioV kai panteV oi katoikounteV thn ghn perikuklwsousin hmaV kai ektriyousin hmaV apo thV ghV kai ti poihseiV to onoma sou to mega

10. kai eipen kurioV proV ihsoun anasthqi ina ti touto su peptwkaV epi proswpon sou

11. hmarthken o laoV kai parebh thn diaqhkhn hn dieqemhn proV autouV kai kleyanteV apo tou anaqematoV enebalon eiV ta skeuh autwn

12. ou mh dunwntai oi uioi israhl uposthnai kata proswpon twn ecqrwn autwn aucena epistreyousin enanti twn ecqrwn autwn oti egenhqhsan anaqema ou prosqhsw eti einai meq' umwn ean mh exarhte to anaqema ex umwn autwn

13. anastaV agiason ton laon kai eipon agiasqhnai eiV aurion tade legei kurioV o qeoV israhl to anaqema en umin estin ou dunhsesqe antisthnai apenanti twn ecqrwn umwn ewV an exarhte to anaqema ex umwn

14. kai sunacqhsesqe panteV to prwi kata fulaV kai estai h fulh hn an deixh kurioV prosaxete kata dhmouV kai ton dhmon on ean deixh kurioV prosaxete kat' oikon kai ton oikon on ean deixh kurioV prosaxete kat' andra

15. kai oV an endeicqh katakauqhsetai en puri kai panta osa estin autw oti parebh thn diaqhkhn kuriou kai epoihsen anomhma en israhl

16. kai wrqrisen ihsouV kai proshgagen ton laon kata fulaV kai enedeicqh h fulh iouda

17. kai proshcqh kata dhmouV kai enedeicqh dhmoV o zarai kai proshcqh kata andra

18. kai enedeicqh acar uioV zambri uiou zara

19. kai eipen ihsouV tw acar doV doxan shmeron tw kuriw qew israhl kai doV thn exomologhsin kai anaggeilon moi ti epoihsaV kai mh kruyhV ap' emou

20. kai apekriqh acar tw ihsoi kai eipen alhqwV hmarton enantion kuriou qeou israhl outwV kai outwV epoihsa

21. eidon en th pronomh yilhn poikilhn kalhn kai diakosia didracma arguriou kai glwssan mian crushn penthkonta didracmwn kai enqumhqeiV autwn elabon kai idou auta egkekruptai en th gh en th skhnh mou kai to argurion kekruptai upokatw autwn

22. kai apesteilen ihsouV aggelouV kai edramon eiV thn skhnhn eiV thn parembolhn kai tauta hn egkekrummena eiV thn skhnhn kai to argurion upokatw autwn

23. kai exhnegkan auta ek thV skhnhV kai hnegkan proV ihsoun kai touV presbuterouV israhl kai eqhkan auta enanti kuriou

24. kai elaben ihsouV ton acar uion zara kai anhgagen auton eiV faragga acwr kai touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai touV moscouV autou kai ta upozugia autou kai panta ta probata autou kai thn skhnhn autou kai panta ta uparconta autou kai paV o laoV met' autou kai anhgagen autouV eiV emekacwr

25. kai eipen ihsouV tw acar ti wleqreusaV hmaV exoleqreusai se kurioV kaqa kai shmeron kai eliqobolhsan auton liqoiV paV israhl

26. kai epesthsan autw swron liqwn megan kai epausato kurioV tou qumou thV orghV dia touto epwnomasen auto emekacwr ewV thV hmeraV tauthV

“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina