1. anastaV de laban to prwi katefilhsen touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai euloghsen autouV kai apostrafeiV laban aphlqen eiV ton topon autou

2. kai iakwb aphlqen eiV thn eautou odon kai anableyaV eiden parembolhn qeou parembeblhkuian kai sunhnthsan autw oi aggeloi tou qeou

3. eipen de iakwb hnika eiden autouV parembolh qeou auth kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou parembolai

4. apesteilen de iakwb aggelouV emprosqen autou proV hsau ton adelfon autou eiV ghn shir eiV cwran edwm

5. kai eneteilato autoiV legwn outwV ereite tw kuriw mou hsau outwV legei o paiV sou iakwb meta laban parwkhsa kai ecronisa ewV tou nun

6. kai egenonto moi boeV kai onoi kai probata kai paideV kai paidiskai kai apesteila anaggeilai tw kuriw mou hsau ina eurh o paiV sou carin enantion sou

7. kai anestreyan oi aggeloi proV iakwb legonteV hlqomen proV ton adelfon sou hsau kai idou autoV ercetai eiV sunanthsin soi kai tetrakosioi andreV met' autou

8. efobhqh de iakwb sfodra kai hporeito kai dieilen ton laon ton met' autou kai touV boaV kai ta probata eiV duo parembolaV

9. kai eipen iakwb ean elqh hsau eiV parembolhn mian kai ekkoyh authn estai h parembolh h deutera eiV to swzesqai

10. eipen de iakwb o qeoV tou patroV mou abraam kai o qeoV tou patroV mou isaak kurie o eipaV moi apotrece eiV thn ghn thV genesewV sou kai eu se poihsw

11. ikanoutai moi apo pashV dikaiosunhV kai apo pashV alhqeiaV hV epoihsaV tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton iordanhn touton nun de gegona eiV duo parembolaV

12. exelou me ek ceiroV tou adelfou mou hsau oti foboumai egw auton mhpote elqwn pataxh me kai mhtera epi teknoiV

13. su de eipaV kalwV eu se poihsw kai qhsw to sperma sou wV thn ammon thV qalasshV h ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqouV

14. kai ekoimhqh ekei thn nukta ekeinhn kai elaben wn eferen dwra kai exapesteilen hsau tw adelfw autou

15. aigaV diakosiaV tragouV eikosi probata diakosia kriouV eikosi

16. kamhlouV qhlazousaV kai ta paidia autwn triakonta boaV tessarakonta taurouV deka onouV eikosi kai pwlouV deka

17. kai edwken dia ceiroV toiV paisin autou poimnion kata monaV eipen de toiV paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhV kai poimnhV

18. kai eneteilato tw prwtw legwn ean soi sunanthsh hsau o adelfoV mou kai erwta se legwn tinoV ei kai pou poreuh kai tinoV tauta ta proporeuomena sou

19. ereiV tou paidoV sou iakwb dwra apestalken tw kuriw mou hsau kai idou autoV opisw hmwn

20. kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate hsau en tw eurein umaV auton

21. kai ereite idou o paiV sou iakwb paraginetai opisw hmwn eipen gar exilasomai to proswpon autou en toiV dwroiV toiV proporeuomenoiV autou kai meta touto oyomai to proswpon autou iswV gar prosdexetai to proswpon mou

22. kai pareporeuonto ta dwra kata proswpon autou autoV de ekoimhqh thn nukta ekeinhn en th parembolh

23. anastaV de thn nukta ekeinhn elaben taV duo gunaikaV kai taV duo paidiskaV kai ta endeka paidia autou kai diebh thn diabasin tou iabok

24. kai elaben autouV kai diebh ton ceimarroun kai diebibasen panta ta autou

25. upeleifqh de iakwb monoV kai epalaien anqrwpoV met' autou ewV prwi

26. eiden de oti ou dunatai proV auton kai hyato tou platouV tou mhrou autou kai enarkhsen to platoV tou mhrou iakwb en tw palaiein auton met' autou

27. kai eipen autw aposteilon me anebh gar o orqroV o de eipen ou mh se aposteilw ean mh me euloghshV

28. eipen de autw ti to onoma sou estin o de eipen iakwb

29. eipen de autw ou klhqhsetai eti to onoma sou iakwb alla israhl estai to onoma sou oti eniscusaV meta qeou kai meta anqrwpwn dunatoV

30. hrwthsen de iakwb kai eipen anaggeilon moi to onoma sou kai eipen ina ti touto erwtaV to onoma mou kai huloghsen auton ekei

31. kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch

32. aneteilen de autw o hlioV hnika parhlqen to eidoV tou qeou autoV de epeskazen tw mhrw autou

33. eneken toutou ou mh fagwsin oi uioi israhl to neuron o enarkhsen o estin epi tou platouV tou mhrou ewV thV hmeraV tauthV oti hyato tou platouV tou mhrou iakwb tou neurou kai enarkhsen

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina