1. oidamen gar oti ean h epigeioV hmwn oikia tou skhnouV kataluqh oikodomhn ek qeou ecomen oikian aceiropoihton aiwnion en toiV ouranoiV

2. kai gar en toutw stenazomen to oikhthrion hmwn to ex ouranou ependusasqai epipoqounteV

3. eige kai endusamenoi ou gumnoi eureqhsomeqa

4. kai gar oi onteV en tw skhnei stenazomen baroumenoi epeidh ou qelomen ekdusasqai all ependusasqai ina katapoqh to qnhton upo thV zwhV

5. o de katergasamenoV hmaV eiV auto touto qeoV o kai douV hmin ton arrabwna tou pneumatoV

6. qarrounteV oun pantote kai eidoteV oti endhmounteV en tw swmati ekdhmoumen apo tou kuriou

7. dia pistewV gar peripatoumen ou dia eidouV

8. qarroumen de kai eudokoumen mallon ekdhmhsai ek tou swmatoV kai endhmhsai proV ton kurion

9. dio kai filotimoumeqa eite endhmounteV eite ekdhmounteV euarestoi autw einai

10. touV gar pantaV hmaV fanerwqhnai dei emprosqen tou bhmatoV tou cristou ina komishtai ekastoV ta dia tou swmatoV proV a epraxen eite agaqon eite kakon

11. eidoteV oun ton fobon tou kuriou anqrwpouV peiqomen qew de pefanerwmeqa elpizw de kai en taiV suneidhsesin umwn pefanerwsqai

12. ou gar palin eautouV sunistanomen umin alla aformhn didonteV umin kauchmatoV uper hmwn ina echte proV touV en proswpw kaucwmenouV kai ou kardia

13. eite gar exesthmen qew eite swfronoumen umin

14. h gar agaph tou cristou sunecei hmaV krinantaV touto oti ei eiV uper pantwn apeqanen ara oi panteV apeqanon

15. kai uper pantwn apeqanen ina oi zwnteV mhketi eautoiV zwsin alla tw uper autwn apoqanonti kai egerqenti

16. wste hmeiV apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei de kai egnwkamen kata sarka criston alla nun ouketi ginwskomen

17. wste ei tiV en cristw kainh ktisiV ta arcaia parhlqen idou gegonen kaina ta panta

18. ta de panta ek tou qeou tou katallaxantoV hmaV eautw dia ihsou cristou kai dontoV hmin thn diakonian thV katallaghV

19. wV oti qeoV hn en cristw kosmon katallasswn eautw mh logizomenoV autoiV ta paraptwmata autwn kai qemenoV en hmin ton logon thV katallaghV

20. uper cristou oun presbeuomen wV tou qeou parakalountoV di hmwn deomeqa uper cristou katallaghte tw qew

21. ton gar mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmeiV ginwmeqa dikaiosunh qeou en autw

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina