1. kai kurioV epeskeyato thn sarran kaqa eipen kai epoihsen kurioV th sarra kaqa elalhsen

2. kai sullabousa eteken sarra tw abraam uion eiV to ghraV eiV ton kairon kaqa elalhsen autw kurioV

3. kai ekalesen abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw sarra isaak

4. perietemen de abraam ton isaak th ogdoh hmera kaqa eneteilato autw o qeoV

5. abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uioV autou

6. eipen de sarra gelwta moi epoihsen kurioV oV gar an akoush sugcareitai moi

7. kai eipen tiV anaggelei tw abraam oti qhlazei paidion sarra oti etekon uion en tw ghrei mou

8. kai huxhqh to paidion kai apegalaktisqh kai epoihsen abraam dochn megalhn h hmera apegalaktisqh isaak o uioV autou

9. idousa de sarra ton uion agar thV aiguptiaV oV egeneto tw abraam paizonta meta isaak tou uiou authV

10. kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak

11. sklhron de efanh to rhma sfodra enantion abraam peri tou uiou autou

12. eipen de o qeoV tw abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri thV paidiskhV panta osa ean eiph soi sarra akoue thV fwnhV authV oti en isaak klhqhsetai soi sperma

13. kai ton uion de thV paidiskhV tauthV eiV eqnoV mega poihsw auton oti sperma son estin

14. anesth de abraam to prwi kai elaben artouV kai askon udatoV kai edwken agar kai epeqhken epi ton wmon kai to paidion kai apesteilen authn apelqousa de eplanato thn erhmon kata to frear tou orkou

15. exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw miaV elathV

16. apelqousa de ekaqhto apenanti autou makroqen wsei toxou bolhn eipen gar ou mh idw ton qanaton tou paidiou mou kai ekaqisen apenanti autou anabohsan de to paidion eklausen

17. eishkousen de o qeoV thV fwnhV tou paidiou ek tou topou ou hn kai ekalesen aggeloV tou qeou thn agar ek tou ouranou kai eipen auth ti estin agar mh fobou epakhkoen gar o qeoV thV fwnhV tou paidiou sou ek tou topou ou estin

18. anasthqi labe to paidion kai krathson th ceiri sou auto eiV gar eqnoV mega poihsw auton

19. kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion

20. kai hn o qeoV meta tou paidiou kai huxhqh kai katwkhsen en th erhmw egeneto de toxothV

21. kai katwkhsen en th erhmw th faran kai elaben autw h mhthr gunaika ek ghV aiguptou

22. egeneto de en tw kairw ekeinw kai eipen abimelec kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou proV abraam legwn o qeoV meta sou en pasin oiV ean poihV

23. nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met' emou kai th gh h su parwkhsaV en auth

24. kai eipen abraam egw omoumai

25. kai hlegxen abraam ton abimelec peri twn freatwn tou udatoV wn afeilanto oi paideV tou abimelec

26. kai eipen autw abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all' h shmeron

27. kai elaben abraam probata kai moscouV kai edwken tw abimelec kai dieqento amfoteroi diaqhkhn

28. kai esthsen abraam epta amnadaV probatwn monaV

29. kai eipen abimelec tw abraam ti eisin ai epta amnadeV twn probatwn toutwn aV esthsaV monaV

30. kai eipen abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par' emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto

31. dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi

32. kai dieqento diaqhkhn en tw freati tou orkou anesth de abimelec kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou kai epestreyan eiV thn ghn twn fulistiim

33. kai efuteusen abraam arouran epi tw freati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou qeoV aiwnioV

34. parwkhsen de abraam en th gh twn fulistiim hmeraV pollaV

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina