7. kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelqwn ouc upestreyen ewV tou xhranqhnai to udwr apo thV ghV

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina