1. wfqh de autw o qeoV proV th drui th mambrh kaqhmenou autou epi thV quraV thV skhnhV autou meshmbriaV

2. anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn

3. kai eipen kurie ei ara euron carin enantion sou mh parelqhV ton paida sou

4. lhmfqhtw dh udwr kai niyatwsan touV podaV umwn kai katayuxate upo to dendron

5. kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eiV thn odon umwn ou eineken exeklinate proV ton paida umwn kai eipan outwV poihson kaqwV eirhkaV

6. kai espeusen abraam epi thn skhnhn proV sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV

7. kai eiV taV boaV edramen abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto

8. elaben de bouturon kai gala kai to moscarion o epoihsen kai pareqhken autoiV kai efagosan autoV de pareisthkei autoiV upo to dendron

9. eipen de proV auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh

10. eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion sarra h gunh sou sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou

11. abraam de kai sarra presbuteroi probebhkoteV hmerwn exelipen de sarra ginesqai ta gunaikeia

12. egelasen de sarra en eauth legousa oupw men moi gegonen ewV tou nun o de kurioV mou presbuteroV

13. kai eipen kurioV proV abraam ti oti egelasen sarra en eauth legousa ara ge alhqwV texomai egw de geghraka

14. mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th sarra uioV

15. hrnhsato de sarra legousa ouk egelasa efobhqh gar kai eipen ouci alla egelasaV

16. exanastanteV de ekeiqen oi andreV katebleyan epi proswpon sodomwn kai gomorraV abraam de suneporeueto met' autwn sumpropempwn autouV

17. o de kurioV eipen mh kruyw egw apo abraam tou paidoV mou a egw poiw

18. abraam de ginomenoV estai eiV eqnoV mega kai polu kai eneuloghqhsontai en autw panta ta eqnh thV ghV

19. hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met' auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi abraam panta osa elalhsen proV auton

20. eipen de kurioV kraugh sodomwn kai gomorraV peplhquntai kai ai amartiai autwn megalai sfodra

21. katabaV oun oyomai ei kata thn kraughn autwn thn ercomenhn proV me suntelountai ei de mh ina gnw

22. kai apostreyanteV ekeiqen oi andreV hlqon eiV sodoma abraam de hn esthkwV enantion kuriou

23. kai eggisaV abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV

24. ean wsin penthkonta dikaioi en th polei apoleiV autouV ouk anhseiV panta ton topon eneken twn penthkonta dikaiwn ean wsin en auth

25. mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin

26. eipen de kurioV ean eurw en sodomoiV penthkonta dikaiouV en th polei afhsw panta ton topon di' autouV

27. kai apokriqeiV abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV

28. ean de elattonwqwsin oi penthkonta dikaioi pente apoleiV eneken twn pente pasan thn polin kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei tessarakonta pente

29. kai proseqhken eti lalhsai proV auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta

30. kai eipen mh ti kurie ean lalhsw ean de eureqwsin ekei triakonta kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei triakonta

31. kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi

32. kai eipen mh ti kurie ean lalhsw eti apax ean de eureqwsin ekei deka kai eipen ou mh apolesw eneken twn deka

33. aphlqen de kurioV wV epausato lalwn tw abraam kai abraam apestreyen eiV ton topon autou

“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina