1. kai exaraV iakwb touV podaV eporeuqh eiV ghn anatolwn proV laban ton uion baqouhl tou surou adelfon de rebekkaV mhtroV iakwb kai hsau

2. kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep' autou ek gar tou freatoV ekeinou epotizon ta poimnia liqoV de hn megaV epi tw stomati tou freatoV

3. kai sunhgonto ekei panta ta poimnia kai apekulion ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotizon ta probata kai apekaqistwn ton liqon epi to stoma tou freatoV eiV ton topon autou

4. eipen de autoiV iakwb adelfoi poqen este umeiV oi de eipan ek carran esmen

5. eipen de autoiV ginwskete laban ton uion nacwr oi de eipan ginwskomen

6. eipen de autoiV ugiainei oi de eipan ugiainei kai idou rachl h qugathr autou hrceto meta twn probatwn

7. kai eipen iakwb eti estin hmera pollh oupw wra sunacqhnai ta kthnh potisanteV ta probata apelqonteV boskete

8. oi de eipan ou dunhsomeqa ewV tou sunacqhnai pantaV touV poimenaV kai apokuliswsin ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai potioumen ta probata

9. eti autou lalountoV autoiV kai rachl h qugathr laban hrceto meta twn probatwn tou patroV authV auth gar ebosken ta probata tou patroV authV

10. egeneto de wV eiden iakwb thn rachl qugatera laban adelfou thV mhtroV autou kai ta probata laban adelfou thV mhtroV autou kai proselqwn iakwb apekulisen ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotisen ta probata laban tou adelfou thV mhtroV autou

11. kai efilhsen iakwb thn rachl kai bohsaV th fwnh autou eklausen

12. kai anhggeilen th rachl oti adelfoV tou patroV authV estin kai oti uioV rebekkaV estin kai dramousa aphggeilen tw patri authV kata ta rhmata tauta

13. egeneto de wV hkousen laban to onoma iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw laban pantaV touV logouV toutouV

14. kai eipen autw laban ek twn ostwn mou kai ek thV sarkoV mou ei su kai hn met' autou mhna hmerwn

15. eipen de laban tw iakwb oti gar adelfoV mou ei ou douleuseiV moi dwrean apaggeilon moi tiV o misqoV sou estin

16. tw de laban duo qugatereV onoma th meizoni leia kai onoma th newtera rachl

17. oi de ofqalmoi leiaV asqeneiV rachl de kalh tw eidei kai wraia th oyei

18. hgaphsen de iakwb thn rachl kai eipen douleusw soi epta eth peri rachl thV qugatroV sou thV newteraV

19. eipen de autw laban beltion dounai me authn soi h dounai me authn andri eterw oikhson met' emou

20. kai edouleusen iakwb peri rachl eth epta kai hsan enantion autou wV hmerai oligai para to agapan auton authn

21. eipen de iakwb proV laban apodoV thn gunaika mou peplhrwntai gar ai hmerai mou opwV eiselqw proV authn

22. sunhgagen de laban pantaV touV andraV tou topou kai epoihsen gamon

23. kai egeneto espera kai labwn laban leian thn qugatera autou eishgagen authn proV iakwb kai eishlqen proV authn iakwb

24. edwken de laban leia th qugatri autou zelfan thn paidiskhn autou auth paidiskhn

25. egeneto de prwi kai idou hn leia eipen de iakwb tw laban ti touto epoihsaV moi ou peri rachl edouleusa para soi kai ina ti parelogisw me

26. eipen de laban ouk estin outwV en tw topw hmwn dounai thn newteran prin h thn presbuteran

27. sunteleson oun ta ebdoma tauthV kai dwsw soi kai tauthn anti thV ergasiaV hV erga par' emoi eti epta eth etera

28. epoihsen de iakwb outwV kai aneplhrwsen ta ebdoma tauthV kai edwken autw laban rachl thn qugatera autou autw gunaika

29. edwken de laban rachl th qugatri autou ballan thn paidiskhn autou auth paidiskhn

30. kai eishlqen proV rachl hgaphsen de rachl mallon h leian kai edouleusen autw epta eth etera

31. idwn de kurioV oti miseitai leia hnoixen thn mhtran authV rachl de hn steira

32. kai sunelaben leia kai eteken uion tw iakwb ekalesen de to onoma autou roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou

33. kai sunelaben palin leia kai eteken uion deuteron tw iakwb kai eipen oti hkousen kurioV oti misoumai kai prosedwken moi kai touton ekalesen de to onoma autou sumewn

34. kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou leui

35. kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou iouda kai esth tou tiktein

“O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. São Padre Pio de Pietrelcina