1. kai hn pasa h gh ceiloV en kai fwnh mia pasin

2. kai egeneto en tw kinhsai autouV apo anatolwn euron pedion en gh sennaar kai katwkhsan ekei

3. kai eipen anqrwpoV tw plhsion deute plinqeuswmen plinqouV kai opthswmen autaV puri kai egeneto autoiV h plinqoV eiV liqon kai asfaltoV hn autoiV o phloV

4. kai eipan deute oikodomhswmen eautoiV polin kai purgon ou h kefalh estai ewV tou ouranou kai poihswmen eautoiV onoma pro tou diasparhnai epi proswpou pashV thV ghV

5. kai katebh kurioV idein thn polin kai ton purgon on wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn

6. kai eipen kurioV idou genoV en kai ceiloV en pantwn kai touto hrxanto poihsai kai nun ouk ekleiyei ex autwn panta osa an epiqwntai poiein

7. deute kai katabanteV sugcewmen ekei autwn thn glwssan ina mh akouswsin ekastoV thn fwnhn tou plhsion

8. kai diespeiren autouV kurioV ekeiqen epi proswpon pashV thV ghV kai epausanto oikodomounteV thn polin kai ton purgon

9. dia touto eklhqh to onoma authV sugcusiV oti ekei suneceen kurioV ta ceilh pashV thV ghV kai ekeiqen diespeiren autouV kurioV o qeoV epi proswpon pashV thV ghV

10. kai autai ai geneseiV shm shm uioV ekaton etwn ote egennhsen ton arfaxad deuterou etouV meta ton kataklusmon

11. kai ezhsen shm meta to gennhsai auton ton arfaxad pentakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

12. kai ezhsen arfaxad ekaton triakonta pente eth kai egennhsen ton kainan

13. kai ezhsen arfaxad meta to gennhsai auton ton kainan eth tetrakosia triakonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen kai ezhsen kainan ekaton triakonta eth kai egennhsen ton sala kai ezhsen kainan meta to gennhsai auton ton sala eth triakosia triakonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

14. kai ezhsen sala ekaton triakonta eth kai egennhsen ton eber

15. kai ezhsen sala meta to gennhsai auton ton eber triakosia triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

16. kai ezhsen eber ekaton triakonta tessara eth kai egennhsen ton falek

17. kai ezhsen eber meta to gennhsai auton ton falek eth triakosia ebdomhkonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

18. kai ezhsen falek ekaton triakonta eth kai egennhsen ton ragau

19. kai ezhsen falek meta to gennhsai auton ton ragau diakosia ennea eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

20. kai ezhsen ragau ekaton triakonta duo eth kai egennhsen ton serouc

21. kai ezhsen ragau meta to gennhsai auton ton serouc diakosia epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

22. kai ezhsen serouc ekaton triakonta eth kai egennhsen ton nacwr

23. kai ezhsen serouc meta to gennhsai auton ton nacwr eth diakosia kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

24. kai ezhsen nacwr eth ebdomhkonta ennea kai egennhsen ton qara

25. kai ezhsen nacwr meta to gennhsai auton ton qara eth ekaton eikosi ennea kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

26. kai ezhsen qara ebdomhkonta eth kai egennhsen ton abram kai ton nacwr kai ton arran

27. autai de ai geneseiV qara qara egennhsen ton abram kai ton nacwr kai ton arran kai arran egennhsen ton lwt

28. kai apeqanen arran enwpion qara tou patroV autou en th gh h egenhqh en th cwra twn caldaiwn

29. kai elabon abram kai nacwr eautoiV gunaikaV onoma th gunaiki abram sara kai onoma th gunaiki nacwr melca qugathr arran pathr melca kai pathr iesca

30. kai hn sara steira kai ouk eteknopoiei

31. kai elaben qara ton abram uion autou kai ton lwt uion arran uion tou uiou autou kai thn saran thn numfhn autou gunaika abram tou uiou autou kai exhgagen autouV ek thV cwraV twn caldaiwn poreuqhnai eiV thn ghn canaan kai hlqen ewV carran kai katwkhsen ekei

32. kai egenonto ai hmerai qara en carran diakosia pente eth kai apeqanen qara en carran

“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina