1. idwn de iakwb oti estin prasiV en aiguptw eipen toiV uioiV autou ina ti raqumeite

2. idou akhkoa oti estin sitoV en aiguptw katabhte ekei kai priasqe hmin mikra brwmata ina zwmen kai mh apoqanwmen

3. katebhsan de oi adelfoi iwshf oi deka priasqai siton ex aiguptou

4. ton de beniamin ton adelfon iwshf ouk apesteilen meta twn adelfwn autou eipen gar mhpote sumbh autw malakia

5. hlqon de oi uioi israhl agorazein meta twn ercomenwn hn gar o limoV en gh canaan

6. iwshf de hn arcwn thV ghV outoV epwlei panti tw law thV ghV elqonteV de oi adelfoi iwshf prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn

7. idwn de iwshf touV adelfouV autou epegnw kai hllotriouto ap' autwn kai elalhsen autoiV sklhra kai eipen autoiV poqen hkate oi de eipan ek ghV canaan agorasai brwmata

8. epegnw de iwshf touV adelfouV autou autoi de ouk epegnwsan auton

9. kai emnhsqh iwshf twn enupniwn wn eiden autoV kai eipen autoiV kataskopoi este katanohsai ta icnh thV cwraV hkate

10. oi de eipan ouci kurie oi paideV sou hlqomen priasqai brwmata

11. panteV esmen uioi enoV anqrwpou eirhnikoi esmen ouk eisin oi paideV sou kataskopoi

12. eipen de autoiV ouci alla ta icnh thV ghV hlqate idein

13. oi de eipan dwdeka esmen oi paideV sou adelfoi en gh canaan kai idou o newteroV meta tou patroV hmwn shmeron o de eteroV ouc uparcei

14. eipen de autoiV iwshf touto estin o eirhka umin legwn oti kataskopoi este

15. en toutw faneisqe nh thn ugieian faraw ou mh exelqhte enteuqen ean mh o adelfoV umwn o newteroV elqh wde

16. aposteilate ex umwn ena kai labete ton adelfon umwn umeiV de apacqhte ewV tou fanera genesqai ta rhmata umwn ei alhqeuete h ou ei de mh nh thn ugieian faraw h mhn kataskopoi este

17. kai eqeto autouV en fulakh hmeraV treiV

18. eipen de autoiV th hmera th trith touto poihsate kai zhsesqe ton qeon gar egw foboumai

19. ei eirhnikoi este adelfoV umwn eiV katasceqhtw en th fulakh autoi de badisate kai apagagete ton agorasmon thV sitodosiaV umwn

20. kai ton adelfon umwn ton newteron agagete proV me kai pisteuqhsontai ta rhmata umwn ei de mh apoqaneisqe epoihsan de outwV

21. kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth

22. apokriqeiV de roubhn eipen autoiV ouk elalhsa umin legwn mh adikhshte to paidarion kai ouk eishkousate mou kai idou to aima autou ekzhteitai

23. autoi de ouk hdeisan oti akouei iwshf o gar ermhneuthV ana meson autwn hn

24. apostrafeiV de ap' autwn eklausen iwshf kai palin proshlqen proV autouV kai eipen autoiV kai elaben ton sumewn ap' autwn kai edhsen auton enantion autwn

25. eneteilato de iwshf emplhsai ta aggeia autwn sitou kai apodounai to argurion ekastou eiV ton sakkon autou kai dounai autoiV episitismon eiV thn odon kai egenhqh autoiV outwV

26. kai epiqenteV ton siton epi touV onouV autwn aphlqon ekeiqen

27. lusaV de eiV ton marsippon autou dounai cortasmata toiV onoiV autou ou katelusan eiden ton desmon tou arguriou autou kai hn epanw tou stomatoV tou marsippou

28. kai eipen toiV adelfoiV autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan proV allhlouV legonteV ti touto epoihsen o qeoV hmin

29. hlqon de proV iakwb ton patera autwn eiV ghn canaan kai aphggeilan autw panta ta sumbanta autoiV legonteV

30. lelalhken o anqrwpoV o kurioV thV ghV proV hmaV sklhra kai eqeto hmaV en fulakh wV kataskopeuontaV thn ghn

31. eipamen de autw eirhnikoi esmen ouk esmen kataskopoi

32. dwdeka adelfoi esmen uioi tou patroV hmwn o eiV ouc uparcei o de mikroteroV meta tou patroV hmwn shmeron en gh canaan

33. eipen de hmin o anqrwpoV o kurioV thV ghV en toutw gnwsomai oti eirhnikoi este adelfon ena afete wde met' emou ton de agorasmon thV sitodosiaV tou oikou umwn labonteV apelqate

34. kai agagete proV me ton adelfon umwn ton newteron kai gnwsomai oti ou kataskopoi este all' oti eirhnikoi este kai ton adelfon umwn apodwsw umin kai th gh emporeuesqe

35. egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan

36. eipen de autoiV iakwb o pathr autwn eme hteknwsate iwshf ouk estin sumewn ouk estin kai ton beniamin lhmyesqe ep' eme egeneto panta tauta

37. eipen de roubhn tw patri autou legwn touV duo uiouV mou apokteinon ean mh agagw auton proV se doV auton eiV thn ceira mou kagw anaxw auton proV se

38. o de eipen ou katabhsetai o uioV mou meq' umwn oti o adelfoV autou apeqanen kai autoV monoV kataleleiptai kai sumbhsetai auton malakisqhnai en th odw h an poreuhsqe kai kataxete mou to ghraV meta luphV eiV adou

“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina