1. kai eniscusen salwmwn uioV dauid epi thn basileian autou kai kurioV o qeoV autou met' autou kai emegalunen auton eiV uyoV

2. kai eipen salwmwn proV panta israhl toiV ciliarcoiV kai toiV ekatontarcoiV kai toiV kritaiV kai pasin toiV arcousin enantion israhl toiV arcousi twn patriwn

3. kai eporeuqh salwmwn kai pasa h ekklhsia met' autou eiV thn uyhlhn thn en gabawn ou ekei hn h skhnh tou marturiou tou qeou hn epoihsen mwushV paiV kuriou en th erhmw

4. alla kibwton tou qeou anhnegken dauid ek polewV kariaqiarim oti htoimasen auth skhnhn eiV ierousalhm

5. kai to qusiasthrion to calkoun o epoihsen beselehl uioV ouriou uiou wr ekei hn enanti thV skhnhV kuriou kai exezhthsen auto salwmwn kai h ekklhsia

6. kai anhnegken ekei salwmwn epi to qusiasthrion to calkoun enwpion kuriou to en th skhnh kai anhnegken ep' auto olokautwsin cilian

7. en th nukti ekeinh wfqh o qeoV tw salwmwn kai eipen autw aithsai ti soi dw

8. kai eipen salwmwn proV ton qeon su epoihsaV meta dauid tou patroV mou eleoV mega kai ebasileusaV me ant' autou

9. kai nun kurie o qeoV pistwqhtw to onoma sou epi dauid patera mou oti su ebasileusaV me epi laon polun wV o couV thV ghV

10. nun sofian kai sunesin doV moi kai exeleusomai enwpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tiV krinei ton laon sou ton megan touton

11. kai eipen o qeoV proV salwmwn anq' wn egeneto touto en th kardia sou kai ouk hthsw plouton crhmatwn oude doxan oude thn yuchn twn upenantiwn kai hmeraV pollaV ouk hthsw kai hthsaV seautw sofian kai sunesin opwV krinhV ton laon mou ef' on ebasileusa se ep' auton

12. thn sofian kai thn sunesin didwmi soi kai plouton kai crhmata kai doxan dwsw soi wV ouk egenhqh omoioV soi en toiV basileusi toiV emprosqe sou kai meta se ouk estai outwV

13. kai hlqen salwmwn ek bama thV en gabawn eiV ierousalhm apo proswpou skhnhV marturiou kai ebasileusen epi israhl

14. kai sunhgagen salwmwn armata kai ippeiV kai egenonto autw cilia kai tetrakosia armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai katelipen auta en polesin twn armatwn kai o laoV meta tou basilewV en ierousalhm

15. kai eqhken o basileuV to crusion kai to argurion en ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV en th ioudaia wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV

16. kai h exodoV twn ippwn twn salwmwn ex aiguptou kai h timh twn emporwn tou basilewV emporeuesqai hgorazon

17. kai anebainon kai exhgon ex aiguptou arma en exakosiwn arguriou kai ippon ekaton kai penthkonta kai outwV pasin toiV basileusin twn cettaiwn kai basileusin suriaV en cersin autwn eferon

18. kai eipen salwmwn tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou kai oikon th basileia autou

“Pobres e desafortunadas as almas que se envolvem no turbilhão de preocupações deste mundo. Quanto mais amam o mundo, mais suas paixões crescem, mais queimam de desejos, mais se tornam incapazes de atingir seus objetivos. E vêm, então, as inquietações, as impaciências e terríveis sofrimentos profundos, pois seus corações não palpitam com a caridade e o amor. Rezemos por essas almas desafortunadas e miseráveis, para que Jesus, em Sua infinita misericórdia, possa perdoá-las e conduzi-las a Ele.” São Padre Pio de Pietrelcina