1. kai egeneto meta touV logouV toutouV en taiV hmeraiV artaxerxou outoV o artaxerxhV apo thV indikhV ekaton eikosi epta cwrwn ekrathsen

2. en autaiV taiV hmeraiV ote eqronisqh o basileuV artaxerxhV en sousoiV th polei

3. en tw tritw etei basileuontoV autou dochn epoihsen toiV filoiV kai toiV loipoiV eqnesin kai toiV perswn kai mhdwn endoxoiV kai toiV arcousin twn satrapwn

4. kai meta tauta meta to deixai autoiV ton plouton thV basileiaV autou kai thn doxan thV eufrosunhV tou ploutou autou epi hmeraV ekaton ogdohkonta

5. ote de aneplhrwqhsan ai hmerai tou gamou epoihsen o basileuV poton toiV eqnesin toiV eureqeisin eiV thn polin epi hmeraV ex en aulh oikou tou basilewV

6. kekosmhmenh bussinoiV kai karpasinoiV tetamenoiV epi scoinioiV bussinoiV kai porfuroiV epi kuboiV crusoiV kai arguroiV epi stuloiV parinoiV kai liqinoiV klinai crusai kai argurai epi liqostrwtou smaragditou liqou kai pinninou kai parinou liqou kai strwmnai diafaneiV poikilwV dihnqismenai kuklw roda pepasmena

7. pothria crusa kai argura kai anqrakinon kulikion prokeimenon apo talantwn trismuriwn oinoV poluV kai hduV on autoV o basileuV epinen

8. o de potoV outoV ou kata prokeimenon nomon egeneto outwV de hqelhsen o basileuV kai epetaxen toiV oikonomoiV poihsai to qelhma autou kai twn anqrwpwn

9. kai astin h basilissa epoihse poton taiV gunaixin en toiV basileioiV opou o basileuV artaxerxhV

10. en de th hmera th ebdomh hdewV genomenoV o basileuV eipen tw aman kai bazan kai qarra kai bwrazh kai zaqolqa kai abataza kai qaraba toiV epta eunoucoiV toiV diakonoiV tou basilewV artaxerxou

11. eisagagein thn basilissan proV auton basileuein authn kai periqeinai auth to diadhma kai deixai authn pasin toiV arcousin kai toiV eqnesin to kalloV authV oti kalh hn

12. kai ouk eishkousen autou astin h basilissa elqein meta twn eunoucwn kai eluphqh o basileuV kai wrgisqh

13. kai eipen toiV filoiV autou kata tauta elalhsen astin poihsate oun peri toutou nomon kai krisin

14. kai proshlqen autw arkesaioV kai sarsaqaioV kai malhsear oi arconteV perswn kai mhdwn oi egguV tou basilewV oi prwtoi parakaqhmenoi tw basilei

15. kai aphggeilan autw kata touV nomouV wV dei poihsai astin th basilissh oti ouk epoihsen ta upo tou basilewV prostacqenta dia twn eunoucwn

16. kai eipen o moucaioV proV ton basilea kai touV arcontaV ou ton basilea monon hdikhsen astin h basilissa alla kai pantaV touV arcontaV kai touV hgoumenouV tou basilewV

17. kai gar dihghsato autoiV ta rhmata thV basilisshV kai wV anteipen tw basilei wV oun anteipen tw basilei artaxerxh

18. outwV shmeron ai turannideV ai loipai twn arcontwn perswn kai mhdwn akousasai ta tw basilei lecqenta up' authV tolmhsousin omoiwV atimasai touV andraV autwn

19. ei oun dokei tw basilei prostaxatw basilikon kai grafhtw kata touV nomouV mhdwn kai perswn kai mh allwV crhsasqw mhde eiselqatw eti h basilissa proV auton kai thn basileian authV dotw o basileuV gunaiki kreittoni authV

20. kai akousqhtw o nomoV o upo tou basilewV on ean poih en th basileia autou kai outwV pasai ai gunaikeV periqhsousin timhn toiV andrasin eautwn apo ptwcou ewV plousiou

21. kai hresen o logoV tw basilei kai toiV arcousi kai epoihsen o basileuV kaqa elalhsen o moucaioV

22. kai apesteilen eiV pasan thn basileian kata cwran kata thn lexin autwn wste einai fobon autoiV en taiV oikiaiV autwn


“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina