1. anableyaV de iakwb eiden kai idou hsau o adelfoV autou ercomenoV kai tetrakosioi andreV met' autou kai epidieilen iakwb ta paidia epi leian kai rachl kai taV duo paidiskaV

2. kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai leian kai ta paidia authV opisw kai rachl kai iwshf escatouV

3. autoV de prohlqen emprosqen autwn kai prosekunhsen epi thn ghn eptakiV ewV tou eggisai tou adelfou autou

4. kai prosedramen hsau eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai prosepesen epi ton trachlon autou kai eklausan amfoteroi

5. kai anableyaV eiden taV gunaikaV kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin o de eipen ta paidia oiV hlehsen o qeoV ton paida sou

6. kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan

7. kai proshggisen leia kai ta tekna authV kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen rachl kai iwshf kai prosekunhsan

8. kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai aiV aphnthka o de eipen ina eurh o paiV sou carin enantion sou kurie

9. eipen de hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa

10. eipen de iakwb ei eurhka carin enantion sou dexai ta dwra dia twn emwn ceirwn eneken toutou eidon to proswpon sou wV an tiV idoi proswpon qeou kai eudokhseiV me

11. labe taV eulogiaV mou aV hnegka soi oti hlehsen me o qeoV kai estin moi panta kai ebiasato auton kai elaben

12. kai eipen aparanteV poreusomeqa ep' euqeian

13. eipen de autw o kurioV mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boeV loceuontai ep' eme ean oun katadiwxw autouV hmeran mian apoqanountai panta ta kthnh

14. proelqetw o kurioV mou emprosqen tou paidoV egw de eniscusw en th odw kata scolhn thV poreusewV thV enantion mou kai kata poda twn paidariwn ewV tou me elqein proV ton kurion mou eiV shir

15. eipen de hsau kataleiyw meta sou apo tou laou tou met' emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron carin enantion sou kurie

16. apestreyen de hsau en th hmera ekeinh eiV thn odon autou eiV shir

17. kai iakwb apairei eiV skhnaV kai epoihsen eautw ekei oikiaV kai toiV kthnesin autou epoihsen skhnaV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou skhnai

18. kai hlqen iakwb eiV salhm polin sikimwn h estin en gh canaan ote hlqen ek thV mesopotamiaV suriaV kai parenebalen kata proswpon thV polewV

19. kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para emmwr patroV sucem ekaton amnwn

20. kai esthsen ekei qusiasthrion kai epekalesato ton qeon israhl

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina