1. rhmata ekklhsiastou uiou dauid basilewV israhl en ierousalhm

2. mataiothV mataiothtwn eipen o ekklhsiasthV mataiothV mataiothtwn ta panta mataiothV

3. tiV perisseia tw anqrwpw en panti mocqw autou w mocqei upo ton hlion

4. genea poreuetai kai genea ercetai kai h gh eiV ton aiwna esthken

5. kai anatellei o hlioV kai dunei o hlioV kai eiV ton topon autou elkei

6. anatellwn autoV ekei poreuetai proV noton kai kukloi proV borran kukloi kuklwn poreuetai to pneuma kai epi kuklouV autou epistrefei to pneuma

7. panteV oi ceimarroi poreuontai eiV thn qalassan kai h qalassa ouk estai empimplamenh eiV topon ou oi ceimarroi poreuontai ekei autoi epistrefousin tou poreuqhnai

8. panteV oi logoi egkopoi ou dunhsetai anhr tou lalein kai ouk emplhsqhsetai ofqalmoV tou oran kai ou plhrwqhsetai ouV apo akroasewV

9. ti to gegonoV auto to genhsomenon kai ti to pepoihmenon auto to poihqhsomenon kai ouk estin pan prosfaton upo ton hlion

10. oV lalhsei kai erei ide touto kainon estin hdh gegonen en toiV aiwsin toiV genomenoiV apo emprosqen hmwn

11. ouk estin mnhmh toiV prwtoiV kai ge toiV escatoiV genomenoiV ouk estai autoiV mnhmh meta twn genhsomenwn eiV thn escathn

12. egw ekklhsiasthV egenomhn basileuV epi israhl en ierousalhm

13. kai edwka thn kardian mou tou ekzhthsai kai tou kataskeyasqai en th sofia peri pantwn twn ginomenwn upo ton ouranon oti perispasmon ponhron edwken o qeoV toiV uioiV tou anqrwpou tou perispasqai en autw

14. eidon sun panta ta poihmata ta pepoihmena upo ton hlion kai idou ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV

15. diestrammenon ou dunhsetai tou epikosmhqhnai kai usterhma ou dunhsetai tou ariqmhqhnai

16. elalhsa egw en kardia mou tw legein egw idou emegalunqhn kai proseqhka sofian epi pasin oi egenonto emprosqen mou en ierousalhm kai kardia mou eiden polla sofian kai gnwsin

17. kai edwka kardian mou tou gnwnai sofian kai gnwsin parabolaV kai episthmhn egnwn oti kai ge tout' estin proairesiV pneumatoV

18. oti en plhqei sofiaV plhqoV gnwsewV kai o prostiqeiV gnwsin prosqhsei alghma

“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina