1. o de ofiV hn fronimwtatoV pantwn twn qhriwn twn epi thV ghV wn epoihsen kurioV o qeoV kai eipen o ofiV th gunaiki ti oti eipen o qeoV ou mh faghte apo pantoV xulou tou en tw paradeisw

2. kai eipen h gunh tw ofei apo karpou xulou tou paradeisou fagomeqa

3. apo de karpou tou xulou o estin en mesw tou paradeisou eipen o qeoV ou fagesqe ap' autou oude mh ayhsqe autou ina mh apoqanhte

4. kai eipen o ofiV th gunaiki ou qanatw apoqaneisqe

5. hdei gar o qeoV oti en h an hmera faghte ap' autou dianoicqhsontai umwn oi ofqalmoi kai esesqe wV qeoi ginwskonteV kalon kai ponhron

6. kai eiden h gunh oti kalon to xulon eiV brwsin kai oti areston toiV ofqalmoiV idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri authV met' authV kai efagon

7. kai dihnoicqhsan oi ofqalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai errayan fulla sukhV kai epoihsan eautoiV perizwmata

8. kai hkousan thn fwnhn kuriou tou qeou peripatountoV en tw paradeisw to deilinon kai ekrubhsan o te adam kai h gunh autou apo proswpou kuriou tou qeou en mesw tou xulou tou paradeisou

9. kai ekalesen kurioV o qeoV ton adam kai eipen autw adam pou ei

10. kai eipen autw thn fwnhn sou hkousa peripatountoV en tw paradeisw kai efobhqhn oti gumnoV eimi kai ekrubhn

11. kai eipen autw tiV anhggeilen soi oti gumnoV ei mh apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap' autou efageV

12. kai eipen o adam h gunh hn edwkaV met' emou auth moi edwken apo tou xulou kai efagon

13. kai eipen kurioV o qeoV th gunaiki ti touto epoihsaV kai eipen h gunh o ofiV hpathsen me kai efagon

14. kai eipen kurioV o qeoV tw ofei oti epoihsaV touto epikataratoV su apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn qhriwn thV ghV epi tw sthqei sou kai th koilia poreush kai ghn fagh pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

15. kai ecqran qhsw ana meson sou kai ana meson thV gunaikoV kai ana meson tou spermatoV sou kai ana meson tou spermatoV authV autoV sou thrhsei kefalhn kai su thrhseiV autou pternan

16. kai th gunaiki eipen plhqunwn plhqunw taV lupaV sou kai ton stenagmon sou en lupaiV texh tekna kai proV ton andra sou h apostrofh sou kai autoV sou kurieusei

17. tw de adam eipen oti hkousaV thV fwnhV thV gunaikoV sou kai efageV apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap' autou epikataratoV h gh en toiV ergoiV sou en lupaiV fagh authn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

18. akanqaV kai tribolouV anatelei soi kai fagh ton corton tou agrou

19. en idrwti tou proswpou sou fagh ton arton sou ewV tou apostreyai se eiV thn ghn ex hV elhmfqhV oti gh ei kai eiV ghn apeleush

20. kai ekalesen adam to onoma thV gunaikoV autou zwh oti auth mhthr pantwn twn zwntwn

21. kai epoihsen kurioV o qeoV tw adam kai th gunaiki autou citwnaV dermatinouV kai enedusen autouV

22. kai eipen o qeoV idou adam gegonen wV eiV ex hmwn tou ginwskein kalon kai ponhron kai nun mhpote ekteinh thn ceira kai labh tou xulou thV zwhV kai fagh kai zhsetai eiV ton aiwna

23. kai exapesteilen auton kurioV o qeoV ek tou paradeisou thV trufhV ergazesqai thn ghn ex hV elhmfqh

24. kai exebalen ton adam kai katwkisen auton apenanti tou paradeisou thV trufhV kai etaxen ta ceroubim kai thn floginhn romfaian thn strefomenhn fulassein thn odon tou xulou thV zwhV





“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina