1. iwshf de kathcqh eiV aigupton kai ekthsato auton petefrhV o eunoucoV faraw arcimageiroV anhr aiguptioV ek ceiroV ismahlitwn oi kathgagon auton ekei

2. kai hn kurioV meta iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw aiguptiw

3. hdei de o kurioV autou oti kurioV met' autou kai osa an poih kurioV euodoi en taiV cersin autou

4. kai euren iwshf carin enantion tou kuriou autou euhrestei de autw kai katesthsen auton epi tou oikou autou kai panta osa hn autw edwken dia ceiroV iwshf

5. egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurioV ton oikon tou aiguptiou dia iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin toiV uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw

6. kai epetreyen panta osa hn autw eiV ceiraV iwshf kai ouk hdei twn kaq' eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autoV kai hn iwshf kaloV tw eidei kai wraioV th oyei sfodra

7. kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou touV ofqalmouV authV epi iwshf kai eipen koimhqhti met' emou

8. o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di' eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou

9. kai ouc uperecei en th oikia tauth ouqen emou oude upexhrhtai ap' emou ouden plhn sou dia to se gunaika autou einai kai pwV poihsw to rhma to ponhron touto kai amarthsomai enantion tou qeou

10. hnika de elalei tw iwshf hmeran ex hmeraV kai ouc uphkousen auth kaqeudein met' authV tou suggenesqai auth

11. egeneto de toiauth tiV hmera eishlqen iwshf eiV thn oikian poiein ta erga autou kai ouqeiV hn twn en th oikia esw

12. kai epespasato auton twn imatiwn legousa koimhqhti met' emou kai katalipwn ta imatia autou en taiV cersin authV efugen kai exhlqen exw

13. kai egeneto wV eiden oti katelipen ta imatia autou en taiV cersin authV kai efugen kai exhlqen exw

14. kai ekalesen touV ontaV en th oikia kai eipen autoiV legousa idete eishgagen hmin paida ebraion empaizein hmin eishlqen proV me legwn koimhqhti met' emou kai ebohsa fwnh megalh

15. en de tw akousai auton oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katalipwn ta imatia autou par' emoi efugen kai exhlqen exw

16. kai katalimpanei ta imatia par' eauth ewV hlqen o kurioV eiV ton oikon autou

17. kai elalhsen autw kata ta rhmata tauta legousa eishlqen proV me o paiV o ebraioV on eishgageV proV hmaV empaixai moi kai eipen moi koimhqhsomai meta sou

18. wV de hkousen oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katelipen ta imatia autou par' emoi kai efugen kai exhlqen exw

19. egeneto de wV hkousen o kurioV autou ta rhmata thV gunaikoV autou osa elalhsen proV auton legousa outwV epoihsen moi o paiV sou kai equmwqh orgh

20. kai labwn o kurioV iwshf enebalen auton eiV to ocurwma eiV ton topon en w oi desmwtai tou basilewV katecontai ekei en tw ocurwmati

21. kai hn kurioV meta iwshf kai kateceen autou eleoV kai edwken autw carin enantion tou arcidesmofulakoV

22. kai edwken o arcidesmofulax to desmwthrion dia ceiroV iwshf kai pantaV touV aphgmenouV osoi en tw desmwthriw kai panta osa poiousin ekei

23. ouk hn o arcidesmofulax tou desmwthriou ginwskwn di' auton ouqen panta gar hn dia ceiroV iwshf dia to ton kurion met' autou einai kai osa autoV epoiei kurioV euwdou en taiV cersin autou

“É preciso amar, amar e nada mais”. São Padre Pio de Pietrelcina