1. exhlqen de dina h qugathr leiaV hn eteken tw iakwb katamaqein taV qugateraV twn egcwriwn

2. kai eiden authn sucem o uioV emmwr o corraioV o arcwn thV ghV kai labwn authn ekoimhqh met' authV kai etapeinwsen authn

3. kai prosescen th yuch dinaV thV qugatroV iakwb kai hgaphsen thn parqenon kai elalhsen kata thn dianoian thV parqenou auth

4. eipen de sucem proV emmwr ton patera autou legwn labe moi thn paidiskhn tauthn eiV gunaika

5. iakwb de hkousen oti emianen o uioV emmwr dinan thn qugatera autou oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw pediw paresiwphsen de iakwb ewV tou elqein autouV

6. exhlqen de emmwr o pathr sucem proV iakwb lalhsai autw

7. oi de uioi iakwb hlqon ek tou pediou wV de hkousan katenucqhsan oi andreV kai luphron hn autoiV sfodra oti aschmon epoihsen en israhl koimhqeiV meta thV qugatroV iakwb kai ouc outwV estai

8. kai elalhsen emmwr autoiV legwn sucem o uioV mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika

9. epigambreusasqe hmin taV qugateraV umwn dote hmin kai taV qugateraV hmwn labete toiV uioiV umwn

10. kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep' authV kai egkthsasqe en auth

11. eipen de sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen

12. plhqunate thn fernhn sfodra kai dwsw kaqoti an eiphte moi kai dwsete moi thn paida tauthn eiV gunaika

13. apekriqhsan de oi uioi iakwb tw sucem kai emmwr tw patri autou meta dolou kai elalhsan autoiV oti emianan dinan thn adelfhn autwn

14. kai eipan autoiV sumewn kai leui oi adelfoi dinaV uioi de leiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin

15. en toutw omoiwqhsomeqa umin kai katoikhsomen en umin ean genhsqe wV hmeiV kai umeiV en tw peritmhqhnai umwn pan arsenikon

16. kai dwsomen taV qugateraV hmwn umin kai apo twn qugaterwn umwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai oikhsomen par' umin kai esomeqa wV genoV en

17. ean de mh eisakoushte hmwn tou peritemnesqai labonteV taV qugateraV hmwn apeleusomeqa

18. kai hresan oi logoi enantion emmwr kai enantion sucem tou uiou emmwr

19. kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou

20. hlqen de emmwr kai sucem o uioV autou proV thn pulhn thV polewV autwn kai elalhsan proV touV andraV thV polewV autwn legonteV

21. oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq' hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV

22. monon en toutw omoiwqhsontai hmin oi anqrwpoi tou katoikein meq' hmwn wste einai laon ena en tw peritemnesqai hmwn pan arsenikon kaqa kai autoi peritetmhntai

23. kai ta kthnh autwn kai ta uparconta autwn kai ta tetrapoda ouc hmwn estai monon en toutw omoiwqwmen autoiV kai oikhsousin meq' hmwn

24. kai eishkousan emmwr kai sucem tou uiou autou panteV oi ekporeuomenoi thn pulhn thV polewV autwn kai perietemonto thn sarka thV akrobustiaV autwn paV arshn

25. egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi iakwb sumewn kai leui oi adelfoi dinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon

26. ton te emmwr kai sucem ton uion autou apekteinan en stomati macairaV kai elabon thn dinan ek tou oikou tou sucem kai exhlqon

27. oi de uioi iakwb eishlqon epi touV traumatiaV kai dihrpasan thn polin en h emianan dinan thn adelfhn autwn

28. kai ta probata autwn kai touV boaV autwn kai touV onouV autwn osa te hn en th polei kai osa hn en tw pediw elabon

29. kai panta ta swmata autwn kai pasan thn aposkeuhn autwn kai taV gunaikaV autwn hcmalwteusan kai dihrpasan osa te hn en th polei kai osa hn en taiV oikiaiV

30. eipen de iakwb sumewn kai leui mishton me pepoihkate wste ponhron me einai pasin toiV katoikousin thn ghn en te toiV cananaioiV kai toiV ferezaioiV egw de oligostoV eimi en ariqmw kai sunacqenteV ep' eme sugkoyousin me kai ektribhsomai egw kai o oikoV mou

31. oi de eipan all' wsei pornh crhswntai th adelfh hmwn

O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina