1. sara de h gunh abram ouk etikten autw hn de auth paidiskh aiguptia h onoma agar

2. eipen de sara proV abram idou sunekleisen me kurioV tou mh tiktein eiselqe oun proV thn paidiskhn mou ina teknopoihshV ex authV uphkousen de abram thV fwnhV saraV

3. kai labousa sara h gunh abram agar thn aiguptian thn eauthV paidiskhn meta deka eth tou oikhsai abram en gh canaan kai edwken authn abram tw andri authV autw gunaika

4. kai eishlqen proV agar kai sunelaben kai eiden oti en gastri ecei kai htimasqh h kuria enantion authV

5. eipen de sara proV abram adikoumai ek sou egw dedwka thn paidiskhn mou eiV ton kolpon sou idousa de oti en gastri ecei htimasqhn enantion authV krinai o qeoV ana meson emou kai sou

6. eipen de abram proV saran idou h paidiskh sou en taiV cersin sou crw auth wV an soi areston h kai ekakwsen authn sara kai apedra apo proswpou authV

7. euren de authn aggeloV kuriou epi thV phghV tou udatoV en th erhmw epi thV phghV en th odw sour

8. kai eipen auth o aggeloV kuriou agar paidiskh saraV poqen erch kai pou poreuh kai eipen apo proswpou saraV thV kuriaV mou egw apodidraskw

9. eipen de auth o aggeloV kuriou apostrafhti proV thn kurian sou kai tapeinwqhti upo taV ceiraV authV

10. kai eipen auth o aggeloV kuriou plhqunwn plhqunw to sperma sou kai ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqouV

11. kai eipen auth o aggeloV kuriou idou su en gastri eceiV kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ismahl oti ephkousen kurioV th tapeinwsei sou

12. outoV estai agroikoV anqrwpoV ai ceireV autou epi pantaV kai ai ceireV pantwn ep' auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei

13. kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi

14. eneken toutou ekalesen to frear frear ou enwpion eidon idou ana meson kadhV kai ana meson barad

15. kai eteken agar tw abram uion kai ekalesen abram to onoma tou uiou autou on eteken autw agar ismahl

16. abram de hn ogdohkonta ex etwn hnika eteken agar ton ismahl tw abram

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina