1. o presbuteroV gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia

2. agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqwV euodoutai sou h yuch

3. ecarhn gar lian ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqwV su en alhqeia peripateiV

4. meizoteran toutwn ouk ecw caran ina akouw ta ema tekna en alhqeia peripatounta

5. agaphte piston poieiV o ean ergash eiV touV adelfouV kai eiV touV xenouV

6. oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaV ouV kalwV poihseiV propemyaV axiwV tou qeou

7. uper gar tou onomatoV exhlqon mhden lambanonteV apo twn eqnwn

8. hmeiV oun ofeilomen apolambanein touV toioutouV ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia

9. egraya th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhV ouk epidecetai hmaV

10. dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei

11. agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o de kakopoiwn ouc ewraken ton qeon

12. dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai up authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidate oti h marturia hmwn alhqhV estin

13. polla eicon grafein all ou qelw dia melanoV kai kalamou soi grayai

14. elpizw de euqewV idein se kai stoma proV stoma lalhsomen eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touV filouV kat onoma

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina