1. kai ekinhsen ekeiqen abraam eiV ghn proV liba kai wkhsen ana meson kadhV kai ana meson sour kai parwkhsen en geraroiV

2. eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran

3. kai eishlqen o qeoV proV abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeiV peri thV gunaikoV hV elabeV auth de estin sunwkhkuia andri

4. abimelec de ouc hyato authV kai eipen kurie eqnoV agnooun kai dikaion apoleiV

5. ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto

6. eipen de autw o qeoV kaq' upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV

7. nun de apodoV thn gunaika tw anqrwpw oti profhthV estin kai proseuxetai peri sou kai zhsh ei de mh apodidwV gnwqi oti apoqanh su kai panta ta sa

8. kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra

9. kai ekalesen abimelec ton abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep' eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi

10. eipen de abimelec tw abraam ti enidwn epoihsaV touto

11. eipen de abraam eipa gar ara ouk estin qeosebeia en tw topw toutw eme te apoktenousin eneken thV gunaikoV mou

12. kai gar alhqwV adelfh mou estin ek patroV all' ouk ek mhtroV egenhqh de moi eiV gunaika

13. egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep' eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin

14. elaben de abimelec cilia didracma probata kai moscouV kai paidaV kai paidiskaV kai edwken tw abraam kai apedwken autw sarran thn gunaika autou

15. kai eipen abimelec tw abraam idou h gh mou enantion sou ou ean soi areskh katoikei

16. th de sarra eipen idou dedwka cilia didracma tw adelfw sou tauta estai soi eiV timhn tou proswpou sou kai pasaiV taiV meta sou kai panta alhqeuson

17. proshuxato de abraam proV ton qeon kai iasato o qeoV ton abimelec kai thn gunaika autou kai taV paidiskaV autou kai etekon

18. oti sugkleiwn sunekleisen kurioV exwqen pasan mhtran en tw oikw tou abimelec eneken sarraV thV gunaikoV abraam

“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina