1. ekalesen de iakwb touV uiouV autou kai eipen sunacqhte ina anaggeilw umin ti apanthsei umin ep' escatwn twn hmerwn

2. aqroisqhte kai akousate uioi iakwb akousate israhl tou patroV umwn

3. roubhn prwtotokoV mou su iscuV mou kai arch teknwn mou sklhroV feresqai kai sklhroV auqadhV

4. exubrisaV wV udwr mh ekzeshV anebhV gar epi thn koithn tou patroV sou tote emianaV thn strwmnhn ou anebhV

5. sumewn kai leui adelfoi sunetelesan adikian ex airesewV autwn

6. eiV boulhn autwn mh elqoi h yuch mou kai epi th sustasei autwn mh ereisai ta hpata mou oti en tw qumw autwn apekteinan anqrwpouV kai en th epiqumia autwn eneurokophsan tauron

7. epikataratoV o qumoV autwn oti auqadhV kai h mhniV autwn oti esklhrunqh diameriw autouV en iakwb kai diasperw autouV en israhl

8. iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai ceireV sou epi nwtou twn ecqrwn sou proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou

9. skumnoV leontoV iouda ek blastou uie mou anebhV anapeswn ekoimhqhV wV lewn kai wV skumnoV tiV egerei auton

10. ouk ekleiyei arcwn ex iouda kai hgoumenoV ek twn mhrwn autou ewV an elqh ta apokeimena autw kai autoV prosdokia eqnwn

11. desmeuwn proV ampelon ton pwlon autou kai th eliki ton pwlon thV onou autou plunei en oinw thn stolhn autou kai en aimati stafulhV thn peribolhn autou

12. caropoi oi ofqalmoi autou apo oinou kai leukoi oi odonteV autou h gala

13. zaboulwn paralioV katoikhsei kai autoV par' ormon ploiwn kai paratenei ewV sidwnoV

14. issacar to kalon epequmhsen anapauomenoV ana meson twn klhrwn

15. kai idwn thn anapausin oti kalh kai thn ghn oti piwn upeqhken ton wmon autou eiV to ponein kai egenhqh anhr gewrgoV

16. dan krinei ton eautou laon wsei kai mia fulh en israhl

17. kai genhqhtw dan ofiV ef' odou egkaqhmenoV epi tribou daknwn pternan ippou kai peseitai o ippeuV eiV ta opisw

18. thn swthrian perimenw kuriou

19. gad peirathrion peirateusei auton autoV de peirateusei autwn kata podaV

20. ashr piwn autou o artoV kai autoV dwsei trufhn arcousin

21. nefqali stelecoV aneimenon epididouV en tw genhmati kalloV

22. uioV huxhmenoV iwshf uioV huxhmenoV zhlwtoV uioV mou newtatoV proV me anastreyon

23. eiV on diabouleuomenoi eloidoroun kai eneicon autw kurioi toxeumatwn

24. kai sunetribh meta kratouV ta toxa autwn kai exeluqh ta neura bracionwn ceirwn autwn dia ceira dunastou iakwb ekeiqen o katiscusaV israhl

25. para qeou tou patroV sou kai ebohqhsen soi o qeoV o emoV kai euloghsen se eulogian ouranou anwqen kai eulogian ghV ecoushV panta eneken eulogiaV mastwn kai mhtraV

26. eulogiaV patroV sou kai mhtroV sou uperiscusen ep' eulogiaiV orewn monimwn kai ep' eulogiaiV qinwn aenawn esontai epi kefalhn iwshf kai epi korufhV wn hghsato adelfwn

27. beniamin lukoV arpax to prwinon edetai eti kai eiV to esperaV diadwsei trofhn

28. panteV outoi uioi iakwb dwdeka kai tauta elalhsen autoiV o pathr autwn kai euloghsen autouV ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autouV

29. kai eipen autoiV egw prostiqemai proV ton emon laon qayate me meta twn paterwn mou en tw sphlaiw o estin en tw agrw efrwn tou cettaiou

30. en tw sphlaiw tw diplw tw apenanti mambrh en th gh canaan o ekthsato abraam to sphlaion para efrwn tou cettaiou en kthsei mnhmeiou

31. ekei eqayan abraam kai sarran thn gunaika autou ekei eqayan isaak kai rebekkan thn gunaika autou kai ekei eqaya leian

32. en kthsei tou agrou kai tou sphlaiou tou ontoV en autw para twn uiwn cet

33. kai katepausen iakwb epitasswn toiV uioiV autou kai exaraV touV podaV autou epi thn klinhn exelipen kai proseteqh proV ton laon autou

“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina