1. Jákob azután hívta fiait és így szólt: "Gyûljetek össze, hadd adjam tudtotokra, ami a távoli idõkben rátok vár.

2. Gyûljetek össze Jákob fiai és halljátok, hallgassátok meg Izraelt, atyátokat!

3. Ruben, elsõszülöttem, te erõsségem és férfierõm zsengéje. Elsõ a tekintélyben és elsõ a hatalomban.

4. De kiáradtál, mint a víz, ezért a jövõben nem leszel elsõ. Mivel atyád fekhelyére léptél, s ellenemre beszennyezted fekhelyemet.

5. Simeon és Lévi, test szerinti testvérek teljessé tették csalárdságuk hatalmát.

6. Nem ülök le tanácsukban, körükben nem veszek részt, mivel haragjukban férfiakat öltek meg, s gõgjükben bikákat szelídítettek meg.

7. Átkozott legyen a haragjuk, ami heves volt, s a dühük, ami kegyetlen volt. Elosztom õket Jákobban, szétszórom õket Izraelben.

8. Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak elõtted.

9. Fiatal oroszlán lesz Júda, s a zsákmánytól kelsz fel, fiam. Azután elnyújtózkodik, s úgy fekszik ott, mint egy oroszlán, mint egy nõstényoroszlán. Ki ingerelné?

10. Nem tûnik el a jel Júdától, sem a királyi pálca a lábától, amíg le nem róják neki az adót, és a népek nem engedelmeskednek neki.

11. A szõlõtõhöz köti csikóját és a szõlõvesszõhöz a nõstény szamár fiát. Borban mossa köntösét, s a szõlõ vérében ruháját.

12. Szeme sötét, mint a bor, foga fehér, mint a tej.

13. Zebulun a tenger partján lakik. Kormányos a hajókon, hátát Szidónnak fordítja.

14. Isszachár, mint egy csontos szamár, amely karámok között tanyáz.

15. Mivel látta, hogy a nyugalom szép és a föld kedves, teherhordásra hajtotta meg a hátát és jobbággyá vált.

16. Dán igazságot szolgáltat népének, mint bármely törzse Izraelnek.

17. Dán legyen olyan, mint a kígyó az úton, mint a vipera az ösvényen, amely a ló bokájába mar, hogy a lovasa hátra esik.

18. A te üdvödet várom, uram!

19. Gád - rablóbandák szorongatják, de õ a sarkukban van, üldözi õket.

20. Ásernek bõségesen van kenyere és királyi csemegét szállít.

21. Naftali olyan, mint egy iramló szarvas, amelynek kedves borjai vannak.

22. József fiatal gyümölcsfa a forrás mellett, ágai felnyúlnak a falak fölé.

23. Íjászok keserûséget okoztak neki, célbavették és veszélybe sodorták.

24. De egy erõs széttörte íjukat. Jákob erõsének keze, Izrael sziklájának neve szétzúzta karjuk inait,

25. atyáid Istene, aki segítséget küld neked, a mindenható Isten, aki megáld téged felülrõl, az ég áldásának bõségével és az alant elterülõ mélység áldásának bõségével. A kebel és az anyaméh áldásának bõségével,

26. a kalász és a virág áldásának bõségével, az örök hegyek, az õsi halmok áldásának bõségével. Ez mind szálljon József fejére, a testvérei közül kiválasztott fejének tetejére.

27. Benjamin ragadozó farkas, reggel prédát eszik, este zsákmányt osztogat."

28. Ez Izrael tizenkét törzse, ez, amit atyjuk mondott nekik, amikor megáldotta õket. Mindegyikre a megfelelõ áldást adta.

29. Azután parancsot adott nekik és így szólt: "Ha majd megtértem atyáimhoz, atyáim mellé, a hetita Efron telkén levõ barlangba temessetek,

30. Kánaán földjén, Mamrétól keletre, a machpelai telken levõ barlangba, amelyet Ábrahám a hetita Efrontól vásárolt temetõhelynek.

31. Ott temették el Ábrahámot és feleségét, Sárát. Ott temették el Izsákot és Rebekkát, s ott temettem el Leát.

32. A telket és a barlangot erre a célra vásárolták a hetitáktól.

33. Miután Jákob megadta fiainak a végsõ rendelkezést, visszahúzta lábát fekhelyére. Azután meghalt és megtért övéihez.

“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina