1. kai eipen kurioV proV mwushn legwn eipon toiV iereusin toiV uioiV aarwn kai ereiV proV autouV en taiV yucaiV ou mianqhsontai en tw eqnei autwn

2. all' h en tw oikeiw tw eggista autwn epi patri kai mhtri kai uioiV kai qugatrasin ep' adelfw

3. kai ep' adelfh parqenw th eggizoush autw th mh ekdedomenh andri epi toutoiV mianqhsetai

4. ou mianqhsetai exapina en tw law autou eiV bebhlwsin autou

5. kai falakrwma ou xurhqhsesqe thn kefalhn epi nekrw kai thn oyin tou pwgwnoV ou xurhsontai kai epi taV sarkaV autwn ou katatemousin entomidaV

6. agioi esontai tw qew autwn kai ou bebhlwsousin to onoma tou qeou autwn taV gar qusiaV kuriou dwra tou qeou autwn autoi prosferousin kai esontai agioi

7. gunaika pornhn kai bebhlwmenhn ou lhmyontai kai gunaika ekbeblhmenhn apo androV authV agioV estin tw kuriw qew autou

8. kai agiasei auton ta dwra kuriou tou qeou umwn outoV prosferei agioV estai oti agioV egw kurioV o agiazwn autouV

9. kai qugathr anqrwpou ierewV ean bebhlwqh tou ekporneusai to onoma tou patroV authV auth bebhloi epi puroV katakauqhsetai

10. kai o iereuV o megaV apo twn adelfwn autou tou epikecumenou epi thn kefalhn tou elaiou tou cristou kai teteleiwmenou endusasqai ta imatia thn kefalhn ouk apokidarwsei kai ta imatia ou diarrhxei

11. kai epi pash yuch teteleuthkuia ouk eiseleusetai epi patri autou oude epi mhtri autou ou mianqhsetai

12. kai ek twn agiwn ouk exeleusetai kai ou bebhlwsei to hgiasmenon tou qeou autou oti to agion elaion to criston tou qeou ep' autw egw kurioV

13. outoV gunaika parqenon ek tou genouV autou lhmyetai

14. chran de kai ekbeblhmenhn kai bebhlwmenhn kai pornhn tautaV ou lhmyetai all' h parqenon ek tou genouV autou lhmyetai gunaika

15. kai ou bebhlwsei to sperma autou en tw law autou egw kurioV o agiazwn auton

16. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

17. eipon aarwn anqrwpoV ek tou genouV sou eiV taV geneaV umwn tini ean h en autw mwmoV ou proseleusetai prosferein ta dwra tou qeou autou

18. paV anqrwpoV w an h en autw mwmoV ou proseleusetai anqrwpoV cwloV h tufloV h koloborrin h wtotmhtoV

19. h anqrwpoV w estin en autw suntrimma ceiroV h suntrimma podoV

20. h kurtoV h efhloV h ptiloV touV ofqalmouV h anqrwpoV w an h en autw ywra agria h lichn h monorciV

21. paV w estin en autw mwmoV ek tou spermatoV aarwn tou ierewV ouk eggiei tou prosenegkein taV qusiaV tw qew sou oti mwmoV en autw ta dwra tou qeou ou proseleusetai prosenegkein

22. ta dwra tou qeou ta agia twn agiwn kai apo twn agiwn fagetai

23. plhn proV to katapetasma ou proseleusetai kai proV to qusiasthrion ouk eggiei oti mwmon ecei kai ou bebhlwsei to agion tou qeou autou oti egw eimi kurioV o agiazwn autouV

24. kai elalhsen mwushV proV aarwn kai touV uiouV autou kai proV pantaV uiouV israhl

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina