1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. enteilai aarwn kai toiV uioiV autou legwn outoV o nomoV thV olokautwsewV auth h olokautwsiV epi thV kausewV authV epi tou qusiasthriou olhn thn nukta ewV to prwi kai to pur tou qusiasthriou kauqhsetai ep' autou ou sbesqhsetai

3. kai endusetai o iereuV citwna linoun kai periskeleV linoun endusetai peri to swma autou kai afelei thn katakarpwsin hn an katanalwsh to pur thn olokautwsin apo tou qusiasthriou kai paraqhsei auto ecomenon tou qusiasthriou

4. kai ekdusetai thn stolhn autou kai endusetai stolhn allhn kai exoisei thn katakarpwsin exw thV parembolhV eiV topon kaqaron

5. kai pur epi to qusiasthrion kauqhsetai ap' autou kai ou sbesqhsetai kai kausei o iereuV ep' auto xula to prwi kai stoibasei ep' autou thn olokautwsin kai epiqhsei ep' auto to stear tou swthriou

6. kai pur dia pantoV kauqhsetai epi to qusiasthrion ou sbesqhsetai

7. outoV o nomoV thV qusiaV hn prosaxousin authn oi uioi aarwn enanti kuriou apenanti tou qusiasthriou

8. kai afelei ap' autou th draki apo thV semidalewV thV qusiaV sun tw elaiw authV kai sun tw libanw authV ta onta epi thV qusiaV kai anoisei epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV to mnhmosunon authV tw kuriw

9. to de kataleifqen ap' authV edetai aarwn kai oi uioi autou azuma brwqhsetai en topw agiw en aulh thV skhnhV tou marturiou edontai authn

10. ou pefqhsetai ezumwmenh merida authn edwka autoiV apo twn karpwmatwn kuriou agia agiwn wsper to thV amartiaV kai wsper to thV plhmmeleiaV

11. pan arsenikon twn ierewn edontai authn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn apo twn karpwmatwn kuriou paV oV ean ayhtai autwn agiasqhsetai

12. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

13. touto to dwron aarwn kai twn uiwn autou o prosoisousin kuriw en th hmera h an crishV auton to dekaton tou oifi semidalewV eiV qusian dia pantoV to hmisu authV to prwi kai to hmisu authV to deilinon

14. epi thganou en elaiw poihqhsetai pefuramenhn oisei authn elikta qusian ek klasmatwn qusian osmhn euwdiaV kuriw

15. o iereuV o cristoV ant' autou ek twn uiwn autou poihsei authn nomoV aiwnioV apan epitelesqhsetai

16. kai pasa qusia ierewV olokautoV estai kai ou brwqhsetai

17. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

18. lalhson aarwn kai toiV uioiV autou legwn outoV o nomoV thV amartiaV en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ta peri thV amartiaV enanti kuriou agia agiwn estin

19. o iereuV o anaferwn authn edetai authn en topw agiw brwqhsetai en aulh thV skhnhV tou marturiou

20. paV o aptomenoV twn krewn authV agiasqhsetai kai w ean epirrantisqh apo tou aimatoV authV epi to imation o ean rantisqh ep' auto pluqhsetai en topw agiw

21. kai skeuoV ostrakinon ou ean eyhqh en autw suntribhsetai ean de en skeuei calkw eyhqh ektriyei auto kai ekklusei udati

22. paV arshn en toiV iereusin fagetai auta agia agiwn estin kuriou

23. kai panta ta peri thV amartiaV wn ean eisenecqh apo tou aimatoV autwn eiV thn skhnhn tou marturiou exilasasqai en tw agiw ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina