1. kai eipen kurioV proV mwushn legwn

2. lalhson toiV uioiV israhl kai ereiV proV autouV egw kurioV o qeoV umwn

3. kata ta epithdeumata ghV aiguptou en h katwkhsate ep' auth ou poihsete kai kata ta epithdeumata ghV canaan eiV hn egw eisagw umaV ekei ou poihsete kai toiV nomimoiV autwn ou poreusesqe

4. ta krimata mou poihsete kai ta prostagmata mou fulaxesqe poreuesqai en autoiV egw kurioV o qeoV umwn

5. kai fulaxesqe panta ta prostagmata mou kai panta ta krimata mou kai poihsete auta a poihsaV anqrwpoV zhsetai en autoiV egw kurioV o qeoV umwn

6. anqrwpoV anqrwpoV proV panta oikeia sarkoV autou ou proseleusetai apokaluyai aschmosunhn egw kurioV

7. aschmosunhn patroV sou kai aschmosunhn mhtroV sou ouk apokaluyeiV mhthr gar sou estin kai ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV

8. aschmosunhn gunaikoV patroV sou ouk apokaluyeiV aschmosunh patroV sou estin

9. aschmosunhn thV adelfhV sou ek patroV sou h ek mhtroV sou endogenouV h gegennhmenhV exw ouk apokaluyeiV aschmosunhn authV

10. aschmosunhn qugatroV uiou sou h qugatroV qugatroV sou ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn autwn oti sh aschmosunh estin

11. aschmosunhn qugatroV gunaikoV patroV sou ouk apokaluyeiV omopatria adelfh sou estin ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV

12. aschmosunhn adelfhV patroV sou ouk apokaluyeiV oikeia gar patroV sou estin

13. aschmosunhn adelfhV mhtroV sou ouk apokaluyeiV oikeia gar mhtroV sou estin

14. aschmosunhn adelfou tou patroV sou ouk apokaluyeiV kai proV thn gunaika autou ouk eiseleush suggenhV gar sou estin

15. aschmosunhn numfhV sou ouk apokaluyeiV gunh gar uiou sou estin ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV

16. aschmosunhn gunaikoV adelfou sou ouk apokaluyeiV aschmosunh adelfou sou estin

17. aschmosunhn gunaikoV kai qugatroV authV ouk apokaluyeiV thn qugatera tou uiou authV kai thn qugatera thV qugatroV authV ou lhmyh apokaluyai thn aschmosunhn autwn oikeiai gar sou eisin asebhma estin

18. gunaika epi adelfh authV ou lhmyh antizhlon apokaluyai thn aschmosunhn authV ep' auth eti zwshV authV

19. kai proV gunaika en cwrismw akaqarsiaV authV ou proseleush apokaluyai thn aschmosunhn authV

20. kai proV thn gunaika tou plhsion sou ou dwseiV koithn spermatoV sou ekmianqhnai proV authn

21. kai apo tou spermatoV sou ou dwseiV latreuein arconti kai ou bebhlwseiV to onoma to agion egw kurioV

22. kai meta arsenoV ou koimhqhsh koithn gunaikoV bdelugma gar estin

23. kai proV pan tetrapoun ou dwseiV thn koithn sou eiV spermatismon ekmianqhnai proV auto kai gunh ou sthsetai proV pan tetrapoun bibasqhnai museron gar estin

24. mh miainesqe en pasin toutoiV en pasi gar toutoiV emianqhsan ta eqnh a egw exapostellw pro proswpou umwn

25. kai emianqh h gh kai antapedwka adikian autoiV di' authn kai proswcqisen h gh toiV egkaqhmenoiV ep' authV

26. kai fulaxesqe panta ta nomima mou kai panta ta prostagmata mou kai ou poihsete apo pantwn twn bdelugmatwn toutwn o egcwrioV kai o prosgenomenoV proshlutoV en umin

27. panta gar ta bdelugmata tauta epoihsan oi anqrwpoi thV ghV oi onteV proteroi umwn kai emianqh h gh

28. kai ina mh prosocqish umin h gh en tw miainein umaV authn on tropon proswcqisen toiV eqnesin toiV pro umwn

29. oti paV oV an poihsh apo pantwn twn bdelugmatwn toutwn exoleqreuqhsontai ai yucai ai poiousai ek tou laou autwn

30. kai fulaxete ta prostagmata mou opwV mh poihshte apo pantwn twn nomimwn twn ebdelugmenwn a gegonen pro tou umaV kai ou mianqhsesqe en autoiV oti egw kurioV o qeoV umwn

“O Santo Sacrifício da Missa é o sufrágio mais eficaz, que ultrapassa todas as orações, as boas obras e as penitências. Infalivelmente produz seu efeito para vantagem das almas por sua virtude própria e imediata.” São Padre Pio de Pietrelcina