Gefunden 841 Ergebnisse für: ierousalhm

 • kai elaben dauid thn kefalhn tou allofulou kai hnegken authn eiV ierousalhm kai ta skeuh autou eqhken en tw skhnwmati autou (I Samuel 17, 54)

 • epta eth kai ex mhnaV ebasileusen en cebrwn epi ton ioudan kai triakonta tria eth ebasileusen epi panta israhl kai ioudan en ierousalhm (II Samuel 5, 5)

 • kai aphlqen dauid kai oi andreV autou eiV ierousalhm proV ton iebousaion ton katoikounta thn ghn kai erreqh tw dauid ouk eiseleusei wde oti antesthsan oi tufloi kai oi cwloi legonteV oti ouk eiseleusetai dauid wde (II Samuel 5, 6)

 • kai elaben dauid eti gunaikaV kai pallakaV ex ierousalhm meta to elqein auton ek cebrwn kai egenonto tw dauid eti uioi kai qugatereV (II Samuel 5, 13)

 • kai tauta ta onomata twn gennhqentwn autw en ierousalhm sammouV kai swbab kai naqan kai salwmwn (II Samuel 5, 14)

 • kai elaben dauid touV clidwnaV touV crusouV oi hsan epi twn paidwn twn adraazar basilewV souba kai hnegken auta eiV ierousalhm kai elaben auta sousakim basileuV aiguptou en tw anabhnai auton eiV ierousalhm en hmeraiV roboam uiou solomwntoV (II Samuel 8, 7)

 • kai memfibosqe katwkei en ierousalhm oti epi thV trapezhV tou basilewV dia pantoV hsqien kai autoV hn cwloV amfoteroiV toiV posin autou (II Samuel 9, 13)

 • kai oi uioi ammwn eidan oti efugen suria kai efugan apo proswpou abessa kai eishlqan eiV thn polin kai anestreyen iwab apo twn uiwn ammwn kai paregenonto eiV ierousalhm (II Samuel 10, 14)

 • kai egeneto epistreyantoV tou eniautou eiV ton kairon thV exodiaV twn basilewn kai apesteilen dauid ton iwab kai touV paidaV autou met' autou kai ton panta israhl kai diefqeiran touV uiouV ammwn kai diekaqisan epi rabbaq kai dauid ekaqisen en ierousalhm (II Samuel 11, 1)

 • kai eipen dauid proV ourian kaqison entauqa kai ge shmeron kai aurion exapostelw se kai ekaqisen ouriaV en ierousalhm en th hmera ekeinh kai th epaurion (II Samuel 11, 12)

 • kai eporeuqh o aggeloV iwab proV ton basilea eiV ierousalhm kai paregeneto kai aphggeilen tw dauid panta osa aphggeilen autw iwab panta ta rhmata tou polemou kai equmwqh dauid proV iwab kai eipen proV ton aggelon ina ti proshgagete proV thn polin tou polemhsai ouk hdeite oti plhghsesqe apo tou teicouV tiV epataxen ton abimelec uion ierobaal ouci gunh erriyen ep' auton klasma mulou apo tou teicouV kai apeqanen en qamasi ina ti proshgagete proV to teicoV (II Samuel 11, 22)

 • kai ton laon ton onta en auth exhgagen kai eqhken en tw prioni kai en toiV triboloiV toiV sidhroiV kai dihgagen autouV dia tou plinqeiou kai outwV epoihsen pasaiV taiV polesin uiwn ammwn kai epestreyen dauid kai paV o laoV eiV ierousalhm (II Samuel 12, 31)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina