Gefunden 841 Ergebnisse für: ierousalhm

 • kai aphggelh tw salwmwn legonteV oti eporeuqh semei ex ierousalhm eiV geq kai apestreyen touV doulouV autou (I Reis 2, 41)

 • kai apesteilen o basileuV kai ekalesen ton semei kai eipen proV auton ouci wrkisa se kata tou kuriou kai epemarturamhn soi legwn en h an hmera exelqhV ex ierousalhm kai poreuqhV eiV dexia h eiV aristera ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh (I Reis 2, 42)

 • kai eneteilato o basileuV salwmwn tw banaia uiw iwdae kai exhlqen kai aneilen auton kai apeqanen [46a] kai hn o basileuV salwmwn fronimoV sfodra kai sofoV kai iouda kai israhl polloi sfodra wV h ammoV h epi thV qalasshV eiV plhqoV esqionteV kai pinonteV kai caironteV [46b] kai salwmwn hn arcwn en pasaiV taiV basileiaiV kai hsan prosferonteV dwra kai edouleuon tw salwmwn pasaV taV hmeraV thV zwhV autou [46c] kai salwmwn hrxato dianoigein ta dunasteumata tou libanou [46d] kai autoV wkodomhsen thn qermai en th erhmw [46e] kai touto to ariston tw salwmwn triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn nomadwn [46f] oti hn arcwn en panti peran tou potamou apo rafi ewV gazhV en pasin toiV basileusin peran tou potamou [46g] kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn autou kukloqen kai katwkei iouda kai israhl pepoiqoteV ekastoV upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou esqionteV kai pinonteV apo dan kai ewV bhrsabee pasaV taV hmeraV salwmwn [46h] kai outoi oi arconteV tou salwmwn azarion uioV sadwk tou ierewV kai orniou uioV naqan arcwn twn efesthkotwn kai edram epi ton oikon autou kai souba grammateuV kai basa uioV aciqalam anamimnhskwn kai abi uioV iwab arcistrathgoV kai acire uioV edrai epi taV arseiV kai banaia uioV iwdae epi thV aularciaV kai epi tou plinqeiou kai zacour uioV naqan o sumbouloV [46i] kai hsan tw salwmwn tessarakonta ciliadeV tokadeV ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn [46k] kai hn arcwn en pasin toiV basileusin apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriwn aiguptou [46l] salwmwn uioV dauid ebasileusen epi israhl kai iouda en ierousalhm (I Reis 2, 46)

 • kai exupnisqh salwmwn kai idou enupnion kai anesth kai paraginetai eiV ierousalhm kai esth kata proswpon tou qusiasthriou tou kata proswpon kibwtou diaqhkhV kuriou en siwn kai anhgagen olokautwseiV kai epoihsen eirhnikaV kai epoihsen poton megan eautw kai pasin toiV paisin autou (I Reis 3, 15)

 • kai pareginonto panteV oi laoi akousai thV sofiaV salwmwn kai elambanen dwra para pantwn twn basilewn thV ghV osoi hkouon thV sofiaV autou [14a] kai elaben salwmwn thn qugatera faraw eautw eiV gunaika kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon kuriou kai ton oikon eautou kai to teicoV ierousalhm [14b] tote anebh faraw basileuV aiguptou kai prokatelabeto thn gazer kai enepurisen authn kai ton cananithn ton katoikounta en mergab kai edwken autaV faraw apostolaV qugatri autou gunaiki salwmwn kai salwmwn wkodomhsen thn gazer (I Reis 5, 14)

 • af' hV hmeraV exhgagon ton laon mou ton israhl ex aiguptou ouk exelexamhn en polei en eni skhptrw israhl tou oikodomhsai oikon tou einai to onoma mou ekei kai exelexamhn en ierousalhm einai to onoma mou ekei kai exelexamhn ton dauid tou einai epi ton laon mou ton israhl (I Reis 8, 16)

 • kai hlqen eiV ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai hdusmata kai cruson polun sfodra kai liqon timion kai eishlqen proV salwmwn kai elalhsen autw panta osa hn en th kardia authV (I Reis 10, 2)

 • oti nauV qarsiV tw basilei en th qalassh meta twn nhwn ciram mia dia triwn etwn hrceto tw basilei nauV ek qarsiV crusiou kai arguriou kai liqwn toreutwn kai pelekhtwn [22a] auth hn h pragmateia thV pronomhV hV anhnegken o basileuV salwmwn oikodomhsai ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai to teicoV ierousalhm kai thn akran tou perifraxai ton fragmon thV polewV dauid kai thn assour kai thn magdan kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn anwterw kai thn ieqermaq kai pasaV taV poleiV twn armatwn kai pasaV taV poleiV twn ippewn kai thn pragmateian salwmwn hn epragmateusato oikodomhsai en ierousalhm kai en pash th gh tou mh katarxai autou [22b] panta ton laon ton upoleleimmenon apo tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou cananaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou kai tou gergesaiou twn mh ek twn uiwn israhl ontwn ta tekna autwn ta upoleleimmena met' autouV en th gh ouV ouk edunanto oi uioi israhl exoleqreusai autouV kai anhgagen autouV salwmwn eiV foron ewV thV hmeraV tauthV [22c] kai ek twn uiwn israhl ouk edwke salwmwn eiV pragma oti autoi hsan andreV oi polemistai kai paideV autou kai arconteV twn armatwn autou kai ippeiV autou (I Reis 10, 22)

 • kai hsan tw salwmwn tessareV ciliadeV qhleiai ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai eqeto autaV en taiV polesi twn armatwn kai meta tou basilewV en ierousalhm [26a] kai hn hgoumenoV pantwn twn basilewn apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriwn aiguptou (I Reis 10, 26)

 • kai edwken o basileuV to crusion kai to argurion en ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV edwken wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV (I Reis 10, 27)

 • plhn olhn thn basileian ou mh labw skhptron en dwsw tw uiw sou dia dauid ton doulon mou kai dia ierousalhm thn polin hn exelexamhn (I Reis 11, 13)

 • kai egenhqh en tw kairw ekeinw kai ieroboam exhlqen ex ierousalhm kai euren auton aciaV o shlwnithV o profhthV en th odw kai apesthsen auton ek thV odou kai o aciaV peribeblhmenoV imatiw kainw kai amfoteroi en tw pediw (I Reis 11, 29)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina