Gefunden 841 Ergebnisse für: ierousalhm

  • kai aphnegken me en pneumati ep oroV mega kai uyhlon kai edeixen moi thn polin thn megalhn thn agian ierousalhm katabainousan ek tou ouranou apo tou qeou (Apocalipse 21, 10)


“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina