Gefunden 841 Ergebnisse für: ierousalhm

 • aitoumenoi carin kat autou opwV metapemyhtai auton eiV ierousalhm enedran poiounteV anelein auton kata thn odon (Atos dos Apóstolos 25, 3)

 • aporoumenoV de egw eiV thn peri toutou zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eiV ierousalhm kakei krinesqai peri toutwn (Atos dos Apóstolos 25, 20)

 • en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatoV qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mecri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou cristou (Romanos 15, 19)

 • nuni de poreuomai eiV ierousalhm diakonwn toiV agioiV (Romanos 15, 25)

 • eudokhsan gar makedonia kai acaia koinwnian tina poihsasqai eiV touV ptwcouV twn agiwn twn en ierousalhm (Romanos 15, 26)

 • ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h eiV ierousalhm euprosdektoV genhtai toiV agioiV (Romanos 15, 31)

 • otan de paragenwmai ouV ean dokimashte di epistolwn toutouV pemyw apenegkein thn carin umwn eiV ierousalhm (I Coríntios 16, 3)

 • to gar agar sina oroV estin en th arabia sustoicei de th nun ierousalhm douleuei de meta twn teknwn authV (Gálatas 4, 25)

 • h de anw ierousalhm eleuqera estin htiV estin mhthr pantwn hmwn (Gálatas 4, 26)

 • alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntoV ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn (Hebreus 12, 22)

 • o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai exw ou mh exelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thV polewV tou qeou mou thV kainhV ierousalhm h katabainousa ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon (Apocalipse 3, 12)

 • kai egw iwannhV eidon thn polin thn agian ierousalhm kainhn katabainousan apo tou qeou ek tou ouranou htoimasmenhn wV numfhn kekosmhmenhn tw andri authV (Apocalipse 21, 2)


Uma filha espiritual perguntou a Padre Pio: “O Senhor cura tantas pessoas, por que não cura esta sua filha espiritual?” Padre Pio respondeu-lhe em voz baixa: “E não nos oferecemos a Deus?” São Padre Pio de Pietrelcina