Gefunden 841 Ergebnisse für: ierousalhm

 • kai anesth iwab kai eporeuqh eiV gedsour kai hgagen ton abessalwm eiV ierousalhm (II Samuel 14, 23)

 • kai ekaqisen abessalwm en ierousalhm duo eth hmerwn kai to proswpon tou basilewV ouk eiden (II Samuel 14, 28)

 • oti euchn huxato o douloV sou en tw oikein me en gedsour en suria legwn ean epistrefwn epistreyh me kurioV eiV ierousalhm kai latreusw tw kuriw (II Samuel 15, 8)

 • kai meta abessalwm eporeuqhsan diakosioi andreV ex ierousalhm klhtoi kai poreuomenoi th aplothti autwn kai ouk egnwsan pan rhma (II Samuel 15, 11)

 • kai eipen dauid pasin toiV paisin autou toiV met' autou toiV en ierousalhm anasthte kai fugwmen oti ouk estin hmin swthria apo proswpou abessalwm tacunate tou poreuqhnai ina mh tacunh kai katalabh hmaV kai exwsh ef' hmaV thn kakian kai pataxh thn polin stomati macairhV (II Samuel 15, 14)

 • kai apestreyen sadwk kai abiaqar thn kibwton eiV ierousalhm kai ekaqisen ekei (II Samuel 15, 29)

 • kai eishlqen cousi o etairoV dauid eiV thn polin kai abessalwm eiseporeueto eiV ierousalhm (II Samuel 15, 37)

 • kai eipen o basileuV kai pou o uioV tou kuriou sou kai eipen siba proV ton basilea idou kaqhtai en ierousalhm oti eipen shmeron epistreyousin moi o oikoV israhl thn basileian tou patroV mou (II Samuel 16, 3)

 • kai abessalwm kai paV anhr israhl eishlqon eiV ierousalhm kai acitofel met' autou (II Samuel 16, 15)

 • kai hlqan oi paideV abessalwm proV thn gunaika eiV thn oikian kai eipan pou acimaaV kai iwnaqan kai eipen autoiV h gunh parhlqan mikron tou udatoV kai ezhthsan kai ouc euran kai anestreyan eiV ierousalhm (II Samuel 17, 20)

 • kai eipen proV ton basilea mh dialogisasqw o kurioV mou anomian kai mh mnhsqhV osa hdikhsen o paiV sou en th hmera h o kurioV mou o basileuV exeporeueto ex ierousalhm tou qesqai ton basilea eiV thn kardian autou (II Samuel 19, 20)

 • kai egeneto ote eishlqen eiV ierousalhm eiV apanthsin tou basilewV kai eipen autw o basileuV ti oti ouk eporeuqhV met' emou memfibosqe (II Samuel 19, 26)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina