1. A kapuõrök osztályához tartoztak: A korachiták közül: Meselemjahu, Korach fia, Eljaszaf fiai közül.

2. Meselemjahu fiai voltak: Zecharjahu, az elsõszülött, Jediael, a második, Zebadjahu, a harmadik, Jatniel a negyedik,

3. Elám, az ötödik, Jehochanan, a hatodik, Eljoenáj, a hetedik.

4. Obed-Edomnak is voltak fiai: Semaja volt az elsõszülött, Jehozabad a második, Joach a harmadik, Zachar a negyedik, Netaneel az ötödik,

5. Ammiel a hatodik, Isszachár a hetedik, Peulletái a nyolcadik. Az Isten megáldotta.

6. Fiának, Semajának is születtek fiai, akik családjuk élén állottak és vitéz férfiak voltak.

7. Semaja fiai: Otni, Rafael, Obed, Elzabad és testvérei, a vitéz Elihu és Szemachjahu.

8. Ezek mind Obed-Edom fiai voltak. Neki, fiainak és testvéreinek magas megbízatásuk volt a szolgálatban, Obed-Edom hozzátartozói hatvanketten.

9. Meselemjahunak is voltak fiai és testvérei, összesen tizennyolc harcedzett férfi.

10. A merárita Hoza fiai: Simri a fõ, nem õ volt az elsõszülött, de apja õt tette elsõvé;

11. Hilkija a második, Tebaljahu a harmadik, Zecharjahu a negyedik. Hoza fiai és testvérei, összesen tizenhárman.

12. Ezek voltak a kapuõrök osztályai. A csoportok fejei éppúgy részt vettek az Úr templomának szolgálatában, mint testvéreik.

13. A fiatalok és az öregek egyformán, családjaik szerint húztak sorsot az egyes kapukra.

14. A keleti oldal sorshúzás útján Selemjahunak jutott. A fia, Zecharjahu okos tanácsokkal szolgált. Sorshúzás útján neki az északi oldal jutott.

15. Obed-Edom kapta a déli oldalt, a fiai pedig a készletek helyiségeit.

16. Suppimnak és Hozának a nyugati oldal jutott, "a kivágott fáról" elnevezett kapuval a felsõ úton. A szolgálatnak megvoltak a megfelelõ elõírásai.

17. Kelet felé naponta hatan álltak, észak felé naponta négyen, dél felé naponta négyen és a készletek helyiségei elõtt ketten-ketten,

18. a Parbáron, nyugat felé négyen az utcán és ketten a Parbáron.

19. Ez a szolgálati beosztása a Korach és Merári fiai közül való kapuõröknek.

20. Testvéreik, a leviták az Isten házának a kincseire és a fogadalmi ajándékokra ügyeltek:

21. Ládán fiainak, a Ládántól származó Gerson fiainak, a gersonita Ládán családjainak a családfõi: Jehiel.

22. Jehiel fiai, Szetam és a testvére, Joel ügyeltek az Isten házának kincseire.

23. Az amramiták, jicchariták, hebroniták és uzieliták közül:

24. Sebuel, Mózes fiának, Gersonnak a fia volt a kincsek fõfelügyelõje.

25. Testvérétõl, Eliezertõl Rechabjahu, az õ fia Jesajahu, ennek a fia, Joram, ennek a fia, Zichri, ennek a fia, Selomit.

26. Ez a Selomit és testvérei õrizték a fogadalmi ajándékokat, amelyeket Dávid király és a családfõk felajánlottak mint az ezres, százas és más csoportok elöljárói.

27. A hadjáratokból, illetõleg a hadizsákmányból ajánlották fel, hogy Isten házát gazdagítsák.

28. Mindent, amit Sámuel, a látóember, Saul, Kis fia, Ábner, Ner fia és Joáb, Ceruja fia felajánlott, és általában minden adomány Selomitnak és testvéreinek õrizetére volt bízva.

29. A jicchariták közül Kenánjahut és fiait külsõ szolgálatra rendelték Izraelben mint írnokokat és bírákat.

30. A hebroniták közül Hasabjahut és testvéreit - ezerhétszáz vitéz férfit - arra rendeltek, hogy a Jordántól nyugatra az Úr minden ügyében és a király szolgálatában Izraelre felügyeljenek.

31. A hebronitákhoz tartozott: Jerija, a fõ. Dávid uralkodásának 40. évében megszámlálták a hebronita családok rokonságát, és a gileádi Jázerben vitéz férfiakat találtak közöttük.

32. Dávid király kinevezett kétezerhétszáz bátor férfit - Jerija testvérei közül valókat és családfõket - a rubeniták, a gáditák és Manassze fél törzse fölé felügyelõnek a vallás és a király dolgaiban.

O maldito “eu” o mantém apegado à Terra e o impede de voar para Jesus. São Padre Pio de Pietrelcina