1. Amikor Dávid megöregedett és elege volt az életbõl, a fiát, Salamont, Izrael királyává tette.

2. Egybegyûjtötte Izrael tisztségviselõit, a papokat és a levitákat.

3. A levitákat harminc évtõl fölfelé számba vették. Személyenként megszámolva 38000-et tettek ki.

4. Ezek közül az Úr házánál végzendõ munkálatok vezetésére 24000-et szemeltek ki, 6000-en hivatalnokok és bírák lettek,

5. 4000-en kapuõrök és 4000-en az Urat dicsõítették olyan hangszerekkel, amelyeket Dávid készíttetett.

6. Dávid Lévi fiai: Gerson, Kehát és Merári után osztályokba sorolta õket.

7. A gersonitákhoz tartoztak: Ladan és Simi.

8. Ladan fiai: Jechiel, a fõ, Szetam és Joel, hárman.

9. Simi fiai: Selomit, Haziel, Haan, hárman. Ezek Ladan családjának fejei.

10. Simi fiai: Jachat, Ziza, Jeus és Beria. Ezek Simi fiai, négyen.

11. Jachat lett a fõ, Ziza a második, Jeusnak és Beriának nem volt sok gyermekük, így õk egy családot, egy hivatali osztályt alkottak.

12. Kehát fiai: Amram, Jicchar, Hebron és Uziel, négyen.

13. Amram fiai: Áron és Mózes. Áront kiválasztották, hogy a szent dolgokat megszentelje. Neki és fiainak kellett mindenkor bemutatniuk az illatáldozatot az Úrnak, õt szolgálni és nevét áldani.

14. Mózes az Isten embere volt, és fiait Lévi törzséhez számították.

15. Mózes fiai: Gerson, és Eliezer.

16. Gerson fia: Sebuel, a fõ.

17. Eliezer fia: Rechabja, a fõ. Eliezernek nem volt több fia, Rechabjának ellenben sok fia volt.

18. Jicchar fia: Selomit, a fõ.

19. Hebron fiai: Jerijahu volt az elsõ, Amarja a második, Jachaziel a harmadik, Jekameam a negyedik.

20. Uziel fiai: Micha, az elsõ és Jiszchija, a második.

21. Merári fiai: Machli és Musi. Machli fiai: Eleazár és Kis.

22. Eleazár fiú nélkül halt meg, csak lányai voltak. Ezek testvéreikhez, Kisnek a fiaihoz mentek férjhez.

23. Musi fiai: Machli, Eder és Jeremot, hárman.

24. Ezek Lévi fiai családjaik szerint, a családfõk és azok, akiket név szerint számba vettek, akik húsz évtõl fölfelé az Úr templomában szolgálatot teljesítettek.

25. Dávid így szólt: "Az Úr, Izrael Istene nyugalmat adott népének, és minden idõkre lakást vett Jeruzsálemben.

26. A levitáknak nem kell többé hordozniuk a hajlékot és a hozzá tartozó fölszerelést."

27. Dávid utolsó rendelkezése szerint Lévi fiait húsz évtõl fölfelé kellett számba venni.

28. Áron fiainak segítségére rendelte õket, hogy gondoskodjanak az Úr házáról, az udvarokról és helyiségekrõl, az egész szentély tisztán tartásáról nekik kellett szolgálatot teljesíteniük Isten templomában.

29. Az õ feladatuk volt, hogy gondoskodjanak a kitett kenyerekrõl, továbbá az ételáldozathoz, a kovásztalan kenyerekhez, a serpenyõben készített és kevert lepényekhez szükséges lisztrõl, végül az összes ûr- és hosszmértékrõl.

30. Minden reggel oda kellett állniuk, hogy áldják és dicsõítsék az Urat, s ugyanezt tették este is,

31. továbbá szombaton, újholdkor és ünnepnapon az égõáldozat bemutatásakor, a törvényben elõírt számuk szerint. Ez az állandó hivataluk az Úr elõtt.

32. Õk látták el a szolgálatot a megnyilatkozás sátora és a szentély körül, s õk segítették testvéreiket, Áron fiait az Úr házában való szolgálatukban.

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina