1. Egész Izrael összegyûlt Hebronban Dávidnál, és így beszéltek: "Nézd, a te csontod és húsod vagyunk.

2. Már tegnap és tegnapelõtt, Saul uralkodása idején is te vezetted harcba Izraelt és te hoztad haza. Azonkívül az Úr, a te Istened azt mondta neked: te fogod legeltetni népemet, Izraelt, s te leszel népemnek, Izraelnek a vezére."

3. Akkor Izrael vénei mind elmentek Hebronba a királyhoz, s Dávid Hebronban az Úr elõtt szövetséget kötött velük. Õk meg fölkenték Izrael királyává Dávidot, az Úr szava szerint, amelyet Sámuelhez intézett.

4. Ezután Dávid és egész Izrael Jeruzsálem (vagyis Jebuz) alá vonult. Azt a földet akkor még a jebuziták lakták.

5. Jebuz lakói így beszéltek Dávidhoz: "Ide ugyan nem fogsz bejutni." Dávid azonban elfoglalta Sion várát, s ez Dávid városa.

6. Dávid akkor kijelentette: "Aki elsõnek üt le egy jebuzitát, az fõember és vezér lesz." Joáb, Ceruja fia kapaszkodott fel elsõnek, és õ lett a vezér.

7. Dávid a várban vett lakást, ezért nevezték el Dávid városának.

8. Körös-körül újjáépítette a várost, Millót és a körülötte fekvõ részt, Joáb pedig a város többi részét állította helyre.

9. Dávid hatalma egyre gyarapodott, és a Seregek Ura vele volt.

10. Ezek voltak Dávid legkiválóbb vitézei, akik vele együtt váltak naggyá uralma alatt, s akik õt az Úr szava szerint egész Izraellel együtt Izrael királyává tették.

11. Ezek Dávid legkiválóbb vitézeinek a nevei: Jasobeám, Hachmoni fia, a háromnak a feje, aki lándzsáját egyszerre háromszáz legyõzött felett lengette meg.

12. Utána következett Eleazár, az achochita Dodo fia, egy a három hõs közül.

13. Ott volt Dáviddal Pasz-Dammimban, ahol a filiszteusok összegyûltek, hogy megtámadják õket. Egy darab árpaföld terült ott el. Amikor a nép megfutamodott a filiszteusok elõl,

14. õk a földdarab közepébe álltak, feltartóztatták õket, és megverték a filiszteusokat. Így szereztek nagy gyõzelmet az Úrnak.

15. Hárman a harminc közül lementek az Adullám barlangja mellett levõ sziklához, miközben a filiszteusok csapata Refaim völgyében táborozott.

16. Dávid a búvóhelyen tartózkodott, a filiszteusoknak pedig õrségük volt Betlehemben.

17. Dávid kifejezte kívánságát: "Ki hoz nekem ivóvizet a kútból, amely Betlehem kapujánál van?"

18. Õk hárman áttörtek a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapujánál levõ kútból, és elvitték Dávidnak. Dávid azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az Úrnak,

19. és így szólt: "Isten mentsen meg attól, hogy ilyet tegyek! Talán megigyam a vízzel együtt ezeknek a férfiaknak a vérét is? Hiszen életüket veszélyeztetve hozták ide." Ezért nem akarta meginni. Ezt mûvelte a három.

20. Abisáj, Joáb testvére volt a háromnak a feje. Õ háromszáz legyõzött fölött lengette meg dárdáját, és nagy nevet szerzett magának a három között.

21. Híresebb volt, mint a harminc, úgyhogy a vezérük lett, de a hárommal nem ért fel.

22. Benaja, Jehojada fia egy Kabceelbõl származó bátor, tettrekész férfi megölte a két moábi hõst. Õ ment le egyszer hóesés idején egy ciszternába, és megölt egy oroszlánt.

23. Leütött egy ötkönyöknyi termetû egyiptomit is, akinek olyan dárda volt a kezében, mint egy zubolyfa. Odament hozzá egy bottal, kicsavarta az egyiptomi kezébõl a dárdát, és saját dárdájával ölte meg.

24. Ezt tette Benaja, Jehojada fia. A három között nevet szerzett magának.

25. Híresebbé vált, mint a harminc, de a hárommal nem ért fel. Dávid a testõrsége élére állította.

26. Bátor harcosok voltak: Azahel, Joáb testvére; Elchanan, a betlehemi Dodo fia;

27. a harorita Sammot, a pelonita Helec;

28. Ira, a tekoai Ikkes fia; az anatoti Abiezer,

29. a husai Szibbekáj, az achochi Iláj,

30. a netofai Maheráj; Heled, a netofai Baana fia;

31. Itáj, a gibeai Ribáj fia; Benjamin fiai közül a pireatoni Beneja,

32. a Gaas völgyébõl való Huráj, a Bet-ha-Araba-i Abiel,

33. a bachurimi Aszmavet, a saalboni Eljachba,

34. a gizoni Bene-Hasem Jonatán, a harari Ságe fia;

35. Achiám, a harari Zachar fia; Elifelet, Úr fia;

36. a macherai Hefer, a peloni Achija,

37. a karmeli Hecro; Naharaj, Esbaj fia;

38. Joel, Nátán testvére; Mibchár, Hagri fia;

39. az ammonita Celek, a beeroti Nachraj, Joábnak, Ceruja fiának fegyverhordozója;

40. a jitrita Ira, a jitrita Gereb,

41. a hetita Urija; Zabad, Achláj fia;

42. Adina, Siza fia, a rubenita, a rubeniták fõembere és a harmincnak a vezére;

43. Hanan, Maacha fia és a meteni Josafát,

44. az asteroti Uzija; Sama és Jauel, az aroeri Hotám fiai;

45. Jediael, Simri fia és testvére, a ticita Jocha,

46. a machavita Eliel; Jeribáj és Josavja, Elnaam fiai; a moábi Jitma,

47. Eliel, Obed és a cobai Jaaziel.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina