1. Probudi se! Probudi se! Odjeni se snagom, Sione! Odjeni se najsjajnijim haljinama, Jeruzaleme, grade sveti, jer više neæe k tebi ulaziti neobrezani i neèisti.

2. Otresi prah sa sebe, ustani, izgnani Jeruzaleme! Skini okov sa svog vrata, izgnana kæeri sionska."

3. Jest, ovako govori Jahve: "Bili ste prodani nizašto i bit æete otkupljeni bez novaca."

4. Jest, ovako govori Gospod Jahve: "Moj je narod sišao nekoæ u Egipat da se ondje nastani kao stranac, potom ga Asirci nizašto potlaèiše.

5. Ali sada, èemu sam ja ovdje - rijeè je Jahvina - kad je moj narod bio bez razloga porobljen, a gospodari njegovi likuju - rijeè je Jahvina - i bez prestanka se danomice ime moje huli.

6. Zato æe narod moj poznati moje ime i shvatit æe u onaj dan da sam ja koji govorim: 'Evo me!'"

7. Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreæu, i spasenje naviješta govoreæ Sionu: "Bog tvoj kraljuje!"

8. Èuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi klièu od radosti, jer na svoje oèi vide gdje se na Sion vraæa Jahve.

9. Radujte se, klièite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem.

10. Ogolio je Jahve svetu svoju mišicu pred oèima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.

11. Odlazite, odlazite, iziðite odatle, ne dotièite ništa neèisto! Iziðite iz njegove sredine! Oèistite se, vi koji nosite posude Jahvine!

12. Jer neæete iziæi u hitnji, niti æete iæi bježeæi, jer æe vam prethodnica biti Jahve, a zalaznica Bog Izraelov!

13. Gle, uspjet æe Sluga moj, podignut æe se, uzvisit' i proslaviti!

14. Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga - tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te oblièjem više nije nalièio na èovjeka -

15. tako æe on mnoge zadiviti narode i kraljevi æe pred njim usta stisnuti videæ' ono o èemu im nitko nije govorio, shvaæajuæ' ono o èemu nikad èuli nisu:

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina