1. Ezek után történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat és leigázta õket. Gátot és leányvárosait elfoglalta a filiszteusoktól.

2. Moábot is legyõzte: a moábiták Dávid alattvalói lettek, és adót fizettek.

3. Dávid legyõzte még Hadadezert, a Hamat felé esõ Coba királyát, amikor az elindult, hogy hatalmát az Eufrátesz folyóig kiterjessze.

4. Dávid zsákmánya ezer harci szekér, hétezer szekérharcos és húszezer gyalogos volt. Az összes szekeres lónak elvágta az inát, csak száz fogatot hagyott meg belõlük.

5. Akkor a damaszkuszi arámok siettek Hadadezer cobai király segítségére. Dávid megölt az arámokból huszonkétezer embert.

6. Azután õrséget helyezett az arám Damaszkuszba, és az arámok Dávid szolgái lettek, s adót fizettek. Ahová csak ment Dávid, az Úr gyõzelemre segítette.

7. Dávid elvette azokat az aranypajzsokat, amelyeket Hadadezer testõrsége viselt, és Jeruzsálembe vitette.

8. Tibchátból és Kunból, Hadadezer városaiból sok bronzot zsákmányolt. Salamon ezekbõl készítette a bronzmedencét, az oszlopokat és a bronzeszközöket.

9. Amikor Tou, Hamat királya megtudta, hogy Dávid Hadadezer cobai király egész seregét megverte,

10. elküldte fiát, Hadorámot Dávid királyhoz, hogy üdvözölje, és szerencsét kívánjon neki abból az alkalomból, hogy megütközött Hadadezerrel és megverte. Hadadezer ugyanis harcban állott Touval. Mindenféle arany-, ezüst- és bronzeszközöket küldött neki.

11. Dávid király ezeket is az Úrnak ajánlotta fel azzal az ezüsttel és arannyal, amelyet a népektõl zsákmányolt: Edomtól, Moábtól, az ammonitáktól, a filiszteusoktól és Amalektõl.

12. Abisáj, Ceruja fia, a Só-völgyében megverte az edomitákat, tizennyolcezer embert.

13. Helytartókat állított Edomba, és egész Edom Dávid alattvalója lett. Így segítette az Úr Dávidot, ahová csak ment.

14. Dávid királyként uralkodott egész Izrael felett, s jogot és igazságot szolgáltatott népének.

15. Joáb, Ceruja fia volt a hadsereg vezére, Jehosafat, Achilud fia az udvarnok,

16. Cádok, Achitub fia és Achimelek, Ebjatár fia voltak a papok; Savsa volt az udvari írnok,

17. Benejahu, Jehodaja fia volt a kereták és a peleták vezére. Dávid fiai pedig elsõk voltak azok közül, akik a király körül szolgálatot teljesítettek.

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina