1. kai epoihsan th skhnh deka aulaiaV

2. oktw kai eikosi phcewn mhkoV thV aulaiaV thV miaV to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euroV thV aulaiaV thV miaV

3. kai epoihsan to katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon ufantou ceroubim

4. kai epeqhkan auto epi tessaraV stulouV ashptouV katakecruswmenouV en crusiw kai ai kefalideV autwn crusai kai ai baseiV autwn tessareV argurai

5. kai epoihsan to katapetasma thV quraV thV skhnhV tou marturiou ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon ufantou ceroubim

6. kai touV stulouV autou pente kai touV krikouV kai taV kefalidaV autwn kai taV yalidaV autwn katecruswsan crusiw kai ai baseiV autwn pente calkai

7. kai epoihsan thn aulhn ta proV liba istia thV aulhV ek bussou keklwsmenhV ekaton ef' ekaton

8. kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi

9. kai to klitoV to proV borran ekaton ef' ekaton kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi

10. kai to klitoV to proV qalassan aulaiai penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka

11. kai to klitoV to proV anatolaV penthkonta phcewn

12. istia pentekaideka phcewn to kata nwtou kai oi stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

13. kai epi tou nwtou tou deuterou enqen kai enqen kata thn pulhn thV aulhV aulaiai pentekaideka phcewn kai oi stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

14. pasai ai aulaiai thV aulhV ek bussou keklwsmenhV

15. kai ai baseiV twn stulwn calkai kai ai agkulai autwn argurai kai ai kefalideV autwn perihrgurwmenai arguriw kai oi stuloi perihrgurwmenoi arguriw panteV oi stuloi thV aulhV

16. kai to katapetasma thV pulhV thV aulhV ergon poikiltou ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV eikosi phcewn to mhkoV kai to uyoV kai to euroV pente phcewn exisoumenon toiV istioiV thV aulhV

17. kai oi stuloi autwn tessareV kai ai baseiV autwn tessareV calkai kai ai agkulai autwn argurai kai ai kefalideV autwn perihrgurwmenai arguriw

18. kai autoi perihrgurwmenoi arguriw kai panteV oi passaloi thV aulhV kuklw calkoi

19. kai auth h suntaxiV thV skhnhV tou marturiou kaqa sunetagh mwush thn leitourgian einai twn leuitwn dia iqamar tou uiou aarwn tou ierewV

20. kai beselehl o tou ouriou ek fulhV iouda epoihsen kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

21. kai eliab o tou acisamak ek thV fulhV dan oV hrcitektonhsen ta ufanta kai ta rafideuta kai poikiltika ufanai tw kokkinw kai th bussw

“Viva sempre sob o olhar do Bom Pastor e você ficara’ imune aos pastos contaminados.” São Padre Pio de Pietrelcina