1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. eipon toiV uioiV israhl kai labete moi aparcaV para pantwn oiV an doxh th kardia kai lhmyesqe taV aparcaV mou

3. kai auth estin h aparch hn lhmyesqe par' autwn crusion kai argurion kai calkon

4. kai uakinqon kai porfuran kai kokkinon diploun kai busson keklwsmenhn kai tricaV aigeiaV

5. kai dermata kriwn hruqrodanwmena kai dermata uakinqina kai xula ashpta

7. kai liqouV sardiou kai liqouV eiV thn glufhn eiV thn epwmida kai ton podhrh

8. kai poihseiV moi agiasma kai ofqhsomai en umin

9. kai poihseiV moi kata panta osa egw soi deiknuw en tw orei to paradeigma thV skhnhV kai to paradeigma pantwn twn skeuwn authV outw poihseiV

10. kai poihseiV kibwton marturiou ek xulwn ashptwn duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV kai phceoV kai hmisouV to uyoV

11. kai katacruswseiV authn crusiw kaqarw exwqen kai eswqen cruswseiV authn kai poihseiV auth kumatia strepta crusa kuklw

12. kai elaseiV auth tessaraV daktuliouV crusouV kai epiqhseiV epi ta tessara klith duo daktuliouV epi to klitoV to en kai duo daktuliouV epi to klitoV to deuteron

13. poihseiV de anaforeiV xula ashpta kai katacruswseiV auta crusiw

14. kai eisaxeiV touV anaforeiV eiV touV daktuliouV touV en toiV klitesi thV kibwtou airein thn kibwton en autoiV

15. en toiV daktulioiV thV kibwtou esontai oi anaforeiV akinhtoi

16. kai embaleiV eiV thn kibwton ta marturia a an dw soi

17. kai poihseiV ilasthrion epiqema crusiou kaqarou duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV

18. kai poihseiV duo ceroubim crusa toreuta kai epiqhseiV auta ex amfoterwn twn klitwn tou ilasthriou

19. poihqhsontai ceroub eiV ek tou klitouV toutou kai ceroub eiV ek tou klitouV tou deuterou tou ilasthriou kai poihseiV touV duo ceroubim epi ta duo klith

20. esontai oi ceroubim ekteinonteV taV pterugaV epanwqen suskiazonteV taiV pteruxin autwn epi tou ilasthriou kai ta proswpa autwn eiV allhla eiV to ilasthrion esontai ta proswpa twn ceroubim

21. kai epiqhseiV to ilasthrion epi thn kibwton anwqen kai eiV thn kibwton embaleiV ta marturia a an dw soi

22. kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi thV kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi proV touV uiouV israhl

23. kai poihseiV trapezan crusiou kaqarou duo phcewn to mhkoV kai phceoV to euroV kai phceoV kai hmisouV to uyoV

24. kai poihseiV auth strepta kumatia crusa kuklw

25. kai poihseiV auth stefanhn palaistou kuklw kai poihseiV strepton kumation th stefanh kuklw

26. kai poihseiV tessaraV daktuliouV crusouV kai epiqhseiV touV daktuliouV epi ta tessara merh twn podwn authV

27. upo thn stefanhn kai esontai oi daktulioi eiV qhkaV toiV anaforeusin wste airein en autoiV thn trapezan

28. kai poihseiV touV anaforeiV ek xulwn ashptwn kai katacruswseiV autouV crusiw kaqarw kai arqhsetai en autoiV h trapeza

29. kai poihseiV ta trublia authV kai taV quiskaV kai ta spondeia kai touV kuaqouV en oiV speiseiV en autoiV crusiou kaqarou poihseiV auta

30. kai epiqhseiV epi thn trapezan artouV enwpiouV enantion mou dia pantoV

31. kai poihseiV lucnian ek crusiou kaqarou toreuthn poihseiV thn lucnian o kauloV authV kai oi kalamiskoi kai oi krathreV kai oi sfairwthreV kai ta krina ex authV estai

32. ex de kalamiskoi ekporeuomenoi ek plagiwn treiV kalamiskoi thV lucniaV ek tou klitouV authV tou enoV kai treiV kalamiskoi thV lucniaV ek tou klitouV tou deuterou

33. kai treiV krathreV ektetupwmenoi karuiskouV en tw eni kalamiskw sfairwthr kai krinon outwV toiV ex kalamiskoiV toiV ekporeuomenoiV ek thV lucniaV

34. kai en th lucnia tessareV krathreV ektetupwmenoi karuiskouV en tw eni kalamiskw oi sfairwthreV kai ta krina authV

35. o sfairwthr upo touV duo kalamiskouV ex authV kai sfairwthr upo touV tessaraV kalamiskouV ex authV outwV toiV ex kalamiskoiV toiV ekporeuomenoiV ek thV lucniaV

36. oi sfairwthreV kai oi kalamiskoi ex authV estwsan olh toreuth ex enoV crusiou kaqarou

37. kai poihseiV touV lucnouV authV epta kai epiqhseiV touV lucnouV kai fanousin ek tou enoV proswpou

38. kai ton eparusthra authV kai ta upoqemata authV ek crusiou kaqarou poihseiV

39. panta ta skeuh tauta talanton crusiou kaqarou

40. ora poihseiV kata ton tupon ton dedeigmenon soi en tw orei

“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina