1. kai thn skhnhn poihseiV deka aulaiaV ek bussou keklwsmenhV kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou ceroubim ergasia ufantou poihseiV autaV

2. mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV

3. pente de aulaiai esontai ex allhlwn ecomenai h etera ek thV eteraV kai pente aulaiai esontai sunecomenai etera th etera

4. kai poihseiV autaiV agkulaV uakinqinaV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV miaV ek tou enoV merouV eiV thn sumbolhn kai outwV poihseiV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV exwteraV proV th sumbolh th deutera

5. penthkonta agkulaV poihseiV th aulaia th mia kai penthkonta agkulaV poihseiV ek tou merouV thV aulaiaV kata thn sumbolhn thV deuteraV antiproswpoi antipiptousai allhlaiV eiV ekasthn

6. kai poihseiV krikouV penthkonta crusouV kai sunayeiV taV aulaiaV eteran th etera toiV krikoiV kai estai h skhnh mia

7. kai poihseiV derreiV tricinaV skephn epi thV skhnhV endeka derreiV poihseiV autaV

8. to mhkoV thV derrewV thV miaV estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euroV thV derrewV thV miaV metron to auto estai taiV endeka derresi

9. kai sunayeiV taV pente derreiV epi to auto kai taV ex derreiV epi to auto kai epidiplwseiV thn derrin thn ekthn kata proswpon thV skhnhV

10. kai poihseiV agkulaV penthkonta epi tou ceilouV thV derrewV thV miaV thV ana meson kata sumbolhn kai penthkonta agkulaV poihseiV epi tou ceilouV thV derrewV thV sunaptoushV thV deuteraV

11. kai poihseiV krikouV calkouV penthkonta kai sunayeiV touV krikouV ek twn agkulwn kai sunayeiV taV derreiV kai estai en

12. kai upoqhseiV to pleonazon en taiV derresin thV skhnhV to hmisu thV derrewV to upoleleimmenon upokaluyeiV to pleonazon twn derrewn thV skhnhV upokaluyeiV opisw thV skhnhV

13. phcun ek toutou kai phcun ek toutou ek tou uperecontoV twn derrewn ek tou mhkouV twn derrewn thV skhnhV estai sugkalupton epi ta plagia thV skhnhV enqen kai enqen ina kalupth

14. kai poihseiV katakalumma th skhnh dermata kriwn hruqrodanwmena kai epikalummata dermata uakinqina epanwqen

15. kai poihseiV stulouV th skhnh ek xulwn ashptwn

16. deka phcewn poihseiV ton stulon ton ena kai phceoV enoV kai hmisouV to platoV tou stulou tou enoV

17. duo agkwniskouV tw stulw tw eni antipiptontaV eteron tw eterw outwV poihseiV pasi toiV stuloiV thV skhnhV

18. kai poihseiV stulouV th skhnh eikosi stulouV ek tou klitouV tou proV borran

19. kai tessarakonta baseiV arguraV poihseiV toiV eikosi stuloiV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou

20. kai to klitoV to deuteron to proV noton eikosi stulouV

21. kai tessarakonta baseiV autwn arguraV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou

22. kai ek twn opisw thV skhnhV kata to meroV to proV qalassan poihseiV ex stulouV

23. kai duo stulouV poihseiV epi twn gwniwn thV skhnhV ek twn opisqiwn

24. kai estai ex isou katwqen kata to auto esontai isoi ek twn kefalidwn eiV sumblhsin mian outwV poihseiV amfoteraiV taiV dusin gwniaiV estwsan

25. kai esontai oktw stuloi kai ai baseiV autwn argurai deka ex duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni

26. kai poihseiV moclouV ek xulwn ashptwn pente tw eni stulw ek tou enoV merouV thV skhnhV

27. kai pente moclouV tw stulw tw klitei thV skhnhV tw deuterw kai pente moclouV tw stulw tw opisqiw tw klitei thV skhnhV tw proV qalassan

28. kai o mocloV o mesoV ana meson twn stulwn diikneisqw apo tou enoV klitouV eiV to eteron klitoV

29. kai touV stulouV katacruswseiV crusiw kai touV daktuliouV poihseiV crusouV eiV ouV eisaxeiV touV moclouV kai katacruswseiV touV moclouV crusiw

30. kai anasthseiV thn skhnhn kata to eidoV to dedeigmenon soi en tw orei

31. kai poihseiV katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou nenhsmenhV ergon ufanton poihseiV auto ceroubim

32. kai epiqhseiV auto epi tessarwn stulwn ashptwn kecruswmenwn crusiw kai ai kefalideV autwn crusai kai ai baseiV autwn tessareV argurai

33. kai qhseiV to katapetasma epi touV stulouV kai eisoiseiV ekei eswteron tou katapetasmatoV thn kibwton tou marturiou kai dioriei to katapetasma umin ana meson tou agiou kai ana meson tou agiou twn agiwn

34. kai katakaluyeiV tw katapetasmati thn kibwton tou marturiou en tw agiw twn agiwn

35. kai qhseiV thn trapezan exwqen tou katapetasmatoV kai thn lucnian apenanti thV trapezhV epi merouV thV skhnhV to proV noton kai thn trapezan qhseiV epi merouV thV skhnhV to proV borran

36. kai poihseiV epispastron ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon poikiltou

37. kai poihseiV tw katapetasmati pente stulouV kai cruswseiV autouV crusiw kai ai kefalideV autwn crusai kai cwneuseiV autoiV pente baseiV calkaV

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina