1. Besalel napravi Kovèeg od bagremova drva, dug dva i pol lakta, širok lakat i pol, a lakat i pol visok.

2. Iznutra ga i izvana okuje èistim zlatom. Naokolo mu napravi zlatan završni pojas.

3. I salije mu èetiri koluta na njegova èetiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane.

4. Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje;

5. onda provuèe motke kroz kolutove Kovèegu sa strane za nošenje Kovèega.

6. Zatim napravi Pomirilište od èistoga zlata, dva i pol lakta dugo, a lakat i pol široko.

7. Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata, na dva kraja Pomirilišta:

8. jednoga kerubina na jednome kraju, a drugoga kerubina na drugome kraju. Kerubine na oba kraja naèini u jednome komadu s Pomirilištem.

9. Kerubini imali uzdignuta i raširena krila, zaklanjali njima Pomirilište. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome, tako da su im lica gledala u Pomirilište.

10. Od bagremova drva naèini stol, dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.

11. Obloži ga èistim zlatom i od zlata mu naokolo naèini završni pojas.

12. I naèini mu obrub unaokolo, podlanicu širok. A za obrub naokolo naèini zlatan završni pojas.

13. Salije mu èetiri zlatna koluta. Kolutove onda prièvrsti za njegova èetiri nožna ugla.

14. Kolutovi su bili tik pod obrubom, kao kvake za motke, da se stol može nositi.

15. Motke za nošenje stola naèinio je od bagremova drva i zlatom ih obložio.

16. A pribor što se držao na stolu - njegove zdjele, varjaèe, vrèeve i pehare za izlijevanje prinosa - napravio je od èistoga zlata.

17. Od èistoga zlata naèini i svijeænjak. Svijeænjak - njegovo podnožje i stalak - skova. Njegove èaše - èaške i latice - bile su u jednome komadu s njim.

18. Šest je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijeænjaka s jedne strane, a tri kraka svijeænjaka s druge strane.

19. Na jednome kraku bile su tri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom èaškom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama. Tako je bilo na svih šest krakova što izbijahu iz svijeænjaka.

20. Na samome svijeænjaku bile su èetiri èaše u obliku bademova cvijeta, svaka s èaškom i laticama:

21. èaška, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konaèno èaška, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih šest krakova što su iz njega izbijali.

22. Njihove èaške i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim; sve to od èistoga kovanog zlata.

23. A od èistoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka, usekaèe i pepeljare.

24. Svijeænjak i sav njegov pribor naèini od jednoga talenta èistoga zlata.

25. Kadioni je žrtvenik napravio od bagremova drva, lakat dug, lakat širok - u èetvorinu - a dva lakta visok. Rošèiæi su mu bili u jednom komadu s njim.

26. Obloži mu èistim zlatom plohu, strane naokolo i njegove rošèiæe. Naèini mu naokolo završni pojas od zlata.

27. Na njemu naèini i dva zlatna koluta na opreènim stranama, ispod završnog pojasa, da služe motkama za kvake kad se na njima nosi.

28. Motke naèini od bagremova drva pa ih obloži zlatom.

29. Onda pripravi posveæeno ulje za pomazanje i èisti kad mirisni, onako kako ga pravi pomastar.

“A mansidão reprime a ira.” São Padre Pio de Pietrelcina