1. ou paradexh akohn mataian ou sugkataqhsh meta tou adikou genesqai martuV adikoV

2. ouk esh meta pleionwn epi kakia ou prosteqhsh meta plhqouV ekklinai meta pleionwn wste ekklinai krisin

3. kai penhta ouk elehseiV en krisei

4. ean de sunanthshV tw boi tou ecqrou sou h tw upozugiw autou planwmenoiV apostreyaV apodwseiV autw

5. ean de idhV to upozugion tou ecqrou sou peptwkoV upo ton gomon autou ou pareleush auto alla sunegereiV auto met' autou

6. ou diastreyeiV krima penhtoV en krisei autou

7. apo pantoV rhmatoV adikou aposthsh aqwon kai dikaion ouk apokteneiV kai ou dikaiwseiV ton asebh eneken dwrwn

8. kai dwra ou lhmyh ta gar dwra ektufloi ofqalmouV blepontwn kai lumainetai rhmata dikaia

9. kai proshluton ou qliyete umeiV gar oidate thn yuchn tou proshlutou autoi gar proshlutoi hte en gh aiguptw

10. ex eth spereiV thn ghn sou kai sunaxeiV ta genhmata authV

11. tw de ebdomw afesin poihseiV kai anhseiV authn kai edontai oi ptwcoi tou eqnouV sou ta de upoleipomena edetai ta agria qhria outwV poihseiV ton ampelwna sou kai ton elaiwna sou

12. ex hmeraV poihseiV ta erga sou th de hmera th ebdomh anapausiV ina anapaushtai o bouV sou kai to upozugion sou kai ina anayuxh o uioV thV paidiskhV sou kai o proshlutoV

13. panta osa eirhka proV umaV fulaxasqe kai onoma qewn eterwn ouk anamnhsqhsesqe oude mh akousqh ek tou stomatoV umwn

14. treiV kairouV tou eniautou eortasate moi

15. thn eorthn twn azumwn fulaxasqe poiein epta hmeraV edesqe azuma kaqaper eneteilamhn soi kata ton kairon tou mhnoV twn newn en gar autw exhlqeV ex aiguptou ouk ofqhsh enwpion mou kenoV

16. kai eorthn qerismou prwtogenhmatwn poihseiV twn ergwn sou wn ean speirhV en tw agrw sou kai eorthn sunteleiaV ep' exodou tou eniautou en th sunagwgh twn ergwn sou twn ek tou agrou sou

17. treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou sou

18. otan gar ekbalw eqnh apo proswpou sou kai emplatunw ta oria sou ou quseiV epi zumh aima qusiasmatoV mou oude mh koimhqh stear thV eorthV mou ewV prwi

19. taV aparcaV twn prwtogenhmatwn thV ghV sou eisoiseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou

20. kai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou ina fulaxh se en th odw opwV eisagagh se eiV thn ghn hn htoimasa soi

21. prosece seautw kai eisakoue autou kai mh apeiqei autw ou gar mh uposteilhtai se to gar onoma mou estin ep' autw

22. ean akoh akoushte thV emhV fwnhV kai poihshV panta osa an enteilwmai soi kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laoV periousioV apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh umeiV de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnoV agion tauta ta rhmata ereiV toiV uioiV israhl ean akoh akoushte thV fwnhV mou kai poihshV panta osa an eipw soi ecqreusw toiV ecqroiV sou kai antikeisomai toiV antikeimenoiV soi

23. poreusetai gar o aggeloV mou hgoumenoV sou kai eisaxei se proV ton amorraion kai cettaion kai ferezaion kai cananaion kai gergesaion kai euaion kai iebousaion kai ektriyw autouV

24. ou proskunhseiV toiV qeoiV autwn oude mh latreushV autoiV ou poihseiV kata ta erga autwn alla kaqairesei kaqeleiV kai suntribwn suntriyeiV taV sthlaV autwn

25. kai latreuseiV kuriw tw qew sou kai euloghsw ton arton sou kai ton oinon sou kai to udwr sou kai apostreyw malakian af' umwn

26. ouk estai agonoV oude steira epi thV ghV sou ton ariqmon twn hmerwn sou anaplhrwsw

27. kai ton fobon apostelw hgoumenon sou kai eksthsw panta ta eqnh eiV ouV su eisporeuh eiV autouV kai dwsw pantaV touV upenantiouV sou fugadaV

28. kai apostelw taV sfhkiaV proteraV sou kai ekbalei touV amorraiouV kai touV euaiouV kai touV cananaiouV kai touV cettaiouV apo sou

29. ouk ekbalw autouV en eniautw eni ina mh genhtai h gh erhmoV kai polla genhtai epi se ta qhria thV ghV

30. kata mikron mikron ekbalw autouV apo sou ewV an auxhqhV kai klhronomhshV thn ghn

31. kai qhsw ta oria sou apo thV eruqraV qalasshV ewV thV qalasshV thV fulistiim kai apo thV erhmou ewV tou megalou potamou eufratou kai paradwsw eiV taV ceiraV umwn touV egkaqhmenouV en th gh kai ekbalw autouV apo sou

32. ou sugkataqhsh autoiV kai toiV qeoiV autwn diaqhkhn

33. kai ouk egkaqhsontai en th gh sou ina mh amartein se poihswsin proV me ean gar douleushV toiV qeoiV autwn outoi esontai soi proskomma

“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina