1. kai elalhsen kurioV proV mwushn legwn

2. en hmera mia tou mhnoV tou prwtou noumhnia sthseiV thn skhnhn tou marturiou

3. kai qhseiV thn kibwton tou marturiou kai skepaseiV thn kibwton tw katapetasmati

4. kai eisoiseiV thn trapezan kai proqhseiV thn proqesin authV kai eisoiseiV thn lucnian kai epiqhseiV touV lucnouV authV

5. kai qhseiV to qusiasthrion to crusoun eiV to qumian enantion thV kibwtou kai epiqhseiV kalumma katapetasmatoV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

6. kai to qusiasthrion twn karpwmatwn qhseiV para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

8. kai periqhseiV thn skhnhn kai panta ta authV agiaseiV kuklw

9. kai lhmyh to elaion tou crismatoV kai criseiV thn skhnhn kai panta ta en auth kai agiaseiV authn kai panta ta skeuh authV kai estai agia

10. kai criseiV to qusiasthrion twn karpwmatwn kai panta autou ta skeuh kai agiaseiV to qusiasthrion kai estai to qusiasthrion agion twn agiwn

12. kai prosaxeiV aarwn kai touV uiouV autou epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai louseiV autouV udati

13. kai enduseiV aarwn taV stolaV taV agiaV kai criseiV auton kai agiaseiV auton kai ierateusei moi

14. kai touV uiouV autou prosaxeiV kai enduseiV autouV citwnaV

15. kai aleiyeiV autouV on tropon hleiyaV ton patera autwn kai ierateusousin moi kai estai wste einai autoiV crisma ierateiaV eiV ton aiwna eiV taV geneaV autwn

16. kai epoihsen mwushV panta osa eneteilato autw kurioV outwV epoihsen

17. kai egeneto en tw mhni tw prwtw tw deuterw etei ekporeuomenwn autwn ex aiguptou noumhnia estaqh h skhnh

18. kai esthsen mwushV thn skhnhn kai epeqhken taV kefalidaV kai dienebalen touV moclouV kai esthsen touV stulouV

19. kai exeteinen taV aulaiaV epi thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma thV skhnhV ep' authV anwqen kaqa sunetaxen kurioV tw mwush

20. kai labwn ta marturia enebalen eiV thn kibwton kai upeqhken touV diwsthraV upo thn kibwton

21. kai eishnegken thn kibwton eiV thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma tou katapetasmatoV kai eskepasen thn kibwton tou marturiou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

22. kai eqhken thn trapezan eiV thn skhnhn tou marturiou epi to klitoV thV skhnhV tou marturiou to proV borran exwqen tou katapetasmatoV thV skhnhV

23. kai proeqhken ep' authV artouV thV proqesewV enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

24. kai eqhken thn lucnian eiV thn skhnhn tou marturiou eiV to klitoV thV skhnhV to proV noton

25. kai epeqhken touV lucnouV authV enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw mwush

26. kai eqhken to qusiasthrion to crusoun en th skhnh tou marturiou apenanti tou katapetasmatoV

27. kai equmiasen ep' autou to qumiama thV sunqesewV kaqaper sunetaxen kurioV tw mwush

29. kai to qusiasthrion twn karpwmatwn eqhken para taV quraV thV skhnhV

33. kai esthsen thn aulhn kuklw thV skhnhV kai tou qusiasthriou kai sunetelesen mwushV panta ta erga

34. kai ekaluyen h nefelh thn skhnhn tou marturiou kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh

35. kai ouk hdunasqh mwushV eiselqein eiV thn skhnhn tou marturiou oti epeskiazen ep' authn h nefelh kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh

36. hnika d' an anebh h nefelh apo thV skhnhV anezeugnusan oi uioi israhl sun th apartia autwn

37. ei de mh anebh h nefelh ouk anezeugnusan ewV thV hmeraV hV anebh h nefelh

38. nefelh gar hn epi thV skhnhV hmeraV kai pur hn ep' authV nuktoV enantion pantoV israhl en pasaiV taiV anazugaiV autwn .

“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina